Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Моя скромна думка щодо Проекту "Закону про Українське Козацтво"

Гетьман | 19.09.2007 11:10

7
Рейтинг
7


Голосів "за"
9

Голосів "проти"
2

Мова йде про варіант "Закону про Українське Козацтво", який планується подати на розгляд Верховної Ради (За словами Анатолія Гриви, який не погребував спитати моєї думки про цей Закон). І я, як людина, що не належить до жодної офіційної козацької організації, але щиро вболіваю за Козацтво загалом, беру на себе сміливість виказати декілька зауважень.

Козацькі рухи в Україні не є чимось новим чи незнайомим, а швидше легендарним і омріяним, оспіваним в народних піснях і переказаним в думах. Не дарма ж, при творенні української державності в часи першої світової про козаччину не тільки не забули, а й підіймали бойових дух прикладами подвигів предків. Суть ж Козацтва, від самого початку його творення до останніх днів, які через Славу Лицарську насправді ніколи аж такими останніми не були, в сприйнятті його як Військової Сили Українського Народу. Це не просто слова, а доказом є наша історія, коли кожного разу, навіть при помилкових рішеннях зайняти ту чи іншу сторону, а переважно правильну, Козаки з їх Гетьманами інтерпретувались як заступники простого люду.

І от тепер, на прозі нового тисячоліття, після довго історичного розриву українських традицій з великою кількості українських людей як наслідку окупацій, знову загорілась ідея відродження та розвитку Українського Козацтва. Яким ж має бути Козацтво тепер? Ось, далі про законодовче оформлення цього Руху, що має дати стимул для створення та діяльності сучасних козацьких товариств.

Пояснення до тексту нижче: всі зауваження є моєю думкою і відповідають моєму баченню основних завдань та напрямків розвитку козацького руху в Україні. Проте, в ході викладення зауважень, старатимусь аргументувати їх, опираючись на об'єктивні і реально існуючі обставини сьогодення. Мої слова-прямий звичайний шрифт Arial, текст проекту Закону про Українське Козацтво-цим же косим шрифтом.

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Українське козацтво

Право громадян на свободу об'єднання є невід'ємним правом людини. Це право закріплено Загальною декларацією прав людини і гарантується Конституцією та законодавством України. Держава сприяє розвитку політичної та громадської активності, творчої ініціативи громадян і створює рівні умови для діяльності їх об'єднань.

Цей Закон визначає правовий статус Українського козацтва в Україні.


Перше, що кидається в очі, це те що діяльність Українського Козацтва базується тільки на законодавстві, що стосується громадських організацій, хоча далі по тексту стає зрозумілим, що цього замало. Пов'язано це в першу чергу з намірами козацтва брати участь в охороні правопорядку, бути залученими до операцій інших силових відомств Української Держави. Про це йдеться в Статті 9 і частково в Статті 10. Рамки звичайних законів Конституції та Кримінального, Цивільного права потребують уточнення щодо діяльності козацьких організацій. Просто кажучи: їм надаються права "міліціонерів" чи вони діють так само як і "всі громадяни"? Відповідь на це питання не може бути другорядним, бо неодмінно призводитиме до конфліктів на основі цих двох варіантів тлумачення діяльності козацьких товариств.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Закону

Завданнями цього Закону є:

гарантування права на свободу об'єднання громадян України в козацькі організації та здійснення цього права;

забезпечення відповідно до Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та норм міжнародного права, визнаних Україною, соціальної справедливості, рівності, захисту прав і законних інтересів громадян України, що відносять себе до козаків;

визначення обов'язків держави щодо Українського козацтва та його козацьких організацій;

визначення обов'язків Українського козацтва та його козацьких організацій перед державою і суспільством.


З попереднього пункту й так зрозуміло, що громадяни мають право на об'єднання, тому дещо не зрозумілим є трактування про його забезпечення. Але виправляється це наступним абзацами Статті 1, де є натяк на регламентацію відносин українських козаків, козацьких організацій, Українського Козацтва з Державою.

Стаття 2. Визначення термінів

Українське козацтво – спільність людей (соціальна група), яка сформована на основі єдності історичної свідомості, традицій і культури для спільної реалізації громадянами та юридичними особами своїх прав і свобод і діє відповідно до своїх статутів (положень), які розроблені за звичаєвим козацьким правом у межах Конституції та чинного законодавства України.

Українське козацтво є спадкоємцем і продовжувачем ідейних, духовних і моральних засад українських козаків, правонаступником козацьких організацій, які діяли в Україні з метою відновлення незалежності України, її духовних, культурних, організаційних, військово-патріотичних і господарських традицій.

Звичаєве козацьке право – система санкціонованих державою правових звичаїв, які є джерелом права для Українського козацтва.

Український козак – особа, громадянин України або іншої держави, яка є членом однієї з козацьких організацій, дотримується Кодексу честі українського козака і має посвідчення встановленого зразка.

Козацькі організації – козацькі товариства, які легалізовані відповідно до цього Закону.

Козацький реєстр – інформаційна база, яка містить відомості про українських козаків – індивідуальних членів козацької організації.

Козацькі товариства – підприємства чи громадські формування, утворені українськими козаками для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, гуманітарних, творчих, вікових, національно-культурних, освітніх, спортивних та інших спільних інтересів або особистих потреб.

Козацький округ – територіальне об'єднання козацьких організацій, які здійснюють свою діяльність в існуючих межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.

Рада Українського козацтва – консультативно-дорадчий орган при Президентові України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністраціях.

Верховний отаман Українського козацтва обирається представниками козацьких округів на Великій козацькій раді України із числа керівників козацьких організацій.

Велика козацька рада України – найвищий орган козацького самоврядування в Україні.

Генеральна канцелярія Українського козацтва – вищий організаційно-координаційний центр козацьких організацій України.

Гетьман України – Президент України – голова Рада Українського козацтва при Президентові України.

Державний реєстр козацьких організацій України (Державний реєстр) – інформаційна база, яка містить відомості про козацькі організації України.

Орган з питань розвитку Українського козацтва Секретаріату Президента України – відповідний орган, який здійснює регулювання Державної козацької служби.

Орган формування Державного реєстру козацьких організацій України – відповідний орган Міністерства оборони України на який покладені завдання по формуванню Державного реєстру.

Орган виконавчої влади у справах козацьких організацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі – відповідний Орган Кабінету міністрів Автономній Республіці Крим, державних адміністрацій областей і міст Києва та Севастополя, який здійснює регулювання Державної козацької служби на території відповідного козацького округу.

Державна козацька служба – виконання українськими козаками функцій, узгоджених козацькими організаціями з місцевими органами державної виконавчої влади.

Посвідчення українського козака – документ встановленого зразка, який посвідчує особу його власника та підтверджує факт надання йому в Україні статусу українського козака і є дійсним для реалізації прав та виконання обов'язків, передбачених цим Законом та іншими законами України.

Козацьке звання – спеціальне звання, яке присвоюється члену козацької організації у встановленому порядку.

Козацький однострій – формений одяг із знаками розрізнення встановленого зразка, на носіння якого мають право члени козацьких організацій.


У визначенні термінів, ніби все добре, справа шліфовки-це для спеціалістів які вже таки будуть подавати цей Закон на розгляд ВР. Прогнозовано пройде деяке скорочення цих термінів з залишенням оригінальних трактувань і заберуться "широкі". Але є тут два терміни, що викликають занепокоєння: про Раду Українського Козацтва-доцільно замінити в цьому пункті на консультативно-дорадчий орган при Державній владі в Україні, що не звужував його до Президента чи Верховної Ради, а консультував і там і там. Також по пункту Гетьман України-це правильно, тільки Голова Ради має бути Верховний отаман (обраний всіма козаками Гетьман Українського Козацтва).

2. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА ТА СТАТУС КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 3. Законодавство України про Українське козацтво

Законодавство України про Українське козацтво складається з Конституції України, відповідних Указів Президента України, цього Закону та інших законодавчих актів України, виданих відповідно до нього.

Стаття 4. Державна політика щодо розвитку Українського козацтва

В Україні здійснення державної політики щодо розвитку Українського козацтва є внутрішньою справою України.

Основними напрямами державної політики щодо розвитку Українського козацтва є:

додержання прав і законних інтересів Українського козацтва, повага до його традицій та внутрішніх настанов, якщо вони не суперечать чинному законодавству;

розробка і виконання державних програм розвитку Українського козацтва;

сприяння відродженню та розвитку історичних, патріотичних, господарських та культурних традицій Українського козацтва.


Думаю слів про внутрішню справу України щодо політики Українського Козацтва достатньо. Слова про сприяння є не практичними. Можливо варто замінити на популяризацію за допомогою державних установ та програм і далі по тексту.

Стаття 5. Повноваження Гетьмана України

Гетьман України:

головує на Раді Українського козацтва;

затверджує зразок Статуту Українського козацтва;

затверджує Положення "Про спеціальні козацькі звання членів козацьких організацій, які включені до Державного реєстру козацьких організацій України" та інших положень, які регламентують діяльність Українського козацтва;

затверджує зразки козацької символіки, спеціальних козацьких одностроїв, нагород, погонів, шевронів, посвідчення українського козака та іншої козацької атрибутики;

повертає до Великої козацької ради України зразок Статуту Українського козацтва, зразки козацької символіки та атрибутики, а також положення, які регламентують діяльність Українського козацтва зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями для їх повторного розгляду.


Про це вже говорилось в зауваженні до термінів. Гетьман України не обов'язково має бути головою Ради Українського Козацтва, тільки якщо його оберуть Верховним отаманом. Зрозуміло, що в цій думці втрачається сенс, коли Верховних отаманів є декілька від різних козацьких організацій легалізованих за цим законом. Тоді й справді треба віддавати повноваження Голови Ради Гетьману (Президенту) задля не допущення боротьби за загальноукраїнську булаву. Але в такому разі, для не бетонування за Президентом цієї посади Голови Ради, варто зробити її виборною з затвердженням в цій Раді. Якщо Президент нормальний чи терпимий, то навряд чи будуть якісь проблеми з цим, якщо ж ні то є шанс... Звання Гетьмана України присвоювати Президенту автоматично, бо це вибір народу, хай який.

Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України:

визначає у проекті Державного бюджету України обсяги фінансування заходів, які здійснюються на виконання цього Закону;

проводить інші дії, необхідні для виконання цього Закону.


Слова добрі, але найбільш вірогідно прийдеться розраховувати на себе.

Стаття 7. Повноваження Органу з питань розвитку

Українського козацтва Секретаріату Президента України

До компетенції Органу з питань розвитку Українського козацтва Секретаріату Президента України належить:

координація взаємодії інших органів виконавчої влади з питань, що стосуються Українського козацтва;

збір та аналіз інформації щодо козацьких організацій;

підготовка до розгляду Кабінетом Міністрів України пропозицій про визначення обсягів фінансування заходів, які здійснюються на виконання цього Закону;

підтримка організацій Українського козацтва в державах проживання української діаспори;

контроль за виконанням цього Закону.


Навіщо цей Секретаріат, є ж Рада Українського Козацтва? При ній створити відповідні виконавчі структури і хай Секретаріат займається справами Президента України, а Рада займатиметься справами Гетьмана України!

Стаття 8. Повноваження Органу формування

Державного реєстру козацьких організацій України

До компетенції Органу формування Державного реєстру козацьких організацій України належить ведення централізованого обліку та створення централізованої інформаційної бази про осіб, які прийняті на державну козацьку службу.


Який саме орган цим займатиметься, це якась структура у вже існуючому, чи нова, хто фінансуватиме, чи справа тільки держави, який механізм взаємодії між поданням козацтвом цього реєстру і прийняттям його державою? Стаття 8 без відповідей на ці питання є неповною.

Стаття 9. Повноваження Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської

та Севастопольської міських державних адміністрацій

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади залучають в установленому порядку козацьких громадських організацій до участі в:

забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону, здійсненні заходів із запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів, захисту життя та здоров'я громадян, інтересів держави від протиправних посягань;

ліквідації надзвичайних ситуацій, співпраці з особовим складом аварійно-рятувальних служб, пожежно-рятувальних підрозділів у питаннях щодо надзвичайних ситуацій та захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;

здійсненні разом із підрозділами патрульно-постової служби органів внутрішніх справ та дільничними інспекторами міліції заходів із патрулювання на вулицях, в інших громадських місцях, зокрема, під час проведення масових заходів, державних та релігійних свят;

науково-пошуковій та громадсько-краєзнавчій роботі для виявлення нових об'єктів з історії Українського козацтва, публікації документів з історії України козацької доби, зокрема родоводів українських гетьманів, кошових, полковників та інших діячів;

створенні реєстру об'єктів історико-архітектурної спадщини та здійсненні обліку нерухомих пам'яток культурної спадщини, пов'язаних з історією Українського козацтва;

реалізації заходів із реставрації, відбудови, впорядкування пам'яток історії і культури Українського козацтва, в тому числі ремонту будівельних споруд колишніх січей та паланок, зі збереження природних історичних ландшафтів, де відбувалися козацькі битви, розташовувалися козацькі січі, паланки та інші об'єкти, пов'язані з історією Українського козацтва;

утворенні та розвитку козацьких мистецьких самодіяльних колективів, проведенні фестивалів козацької творчості, у змаганнях із козацьких бойових мистецтв;

наданні науково-методичної допомоги музеям і заповідникам у пропаганді історії, культури і традицій Українського козацтва;

створенні документальних та художніх фільмів, присвячених історії Українського козацтва та подіям козацької доби;

здійсненні заходів з розроблення та запровадження нових, у тому числі кінних, туристичних маршрутів, пов'язаних з оглядом місць та об'єктів, що відображають історію та традиції Українського козацтва;

заходах із військово-патріотичного виховання допризовної молоді, військовослужбовців, у проведенні інформаційно-пропагандистської роботи з особовим складом військових частин, присвяченої відзначенню важливих історичних подій в Україні;

фізкультурно-спортивній, туристично-краєзнавчій та культурно-просвітницькій роботі серед учнівської молоді, в організації дитячо-юнацьких військово-спортивних ігор, проведенні фізкультурно-оздоровчого патріотичного комплексу заходів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;

реалізації заходів, спрямованих на подолання дитячої безпритульності та бездоглядності;

роботі з відновлення історичних назв населених пунктів, місцевостей, пов'язаних з історією Українського козацтва;

підготовці та внесенні пропозицій щодо присвоєння окремим частинам Збройних Сил України та іншим військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, почесних найменувань, пов'язаних з іменами видатних українських гетьманів, козацьких полководців та отаманів;

підготовці та випуску сувенірної продукції до знаменних дат з історії Українського козацтва та ювілейних річниць, пов'язаних з життям та діяльністю його видатних діячів;

наданні в установленому порядку підтримки козацьким організаціям у здійсненні заходів із виявлення місць поховань українських гетьманів та козацьких полководців в інших державах та можливого перепоховання їх в Україні, а також із виявлення пов'язаних з історією Українського козацтва предметів та документів, організації роботи з повернення їх в Україну.


В Статті 9, яка вже згадувалась в зауваженні на початку, також не має чіткого розділення де права органів влади для залучення козацтва для здійснення якихось заходів і права козацтва при цьому, так і де обов'язки цих сторін один перед одним.

Стаття 10. Повноваження Ради Українського козацтва

Рада Українського козацтва при Президентові України:

здійснює діяльність з метою забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства, залучення козацьких громадських організацій до охорони культурної спадщини, фізкультурно-спортивної роботи, військово-патріотичного виховання молоді;

сприяє Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям в залученні козацьких організацій до виконання Державних програм.

Стаття 11. Повноваження Органів виконавчої влади

з питань розвитку Українського козацтва

Органи виконавчої влади з питань розвитку Українського козацтва в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі створюються та діють з метою:

координації взаємодії інших місцевих органів виконавчої влади з питань, що стосуються Українського козацтва;

збору та аналізу інформації щодо діяльності козацьких організацій на території відповідного козацького округу;

утримує приміщення, необхідні для виконання своїх функцій органами керівництва відповідного козацького округу;

вирішення інших питань, необхідні для виконання цього Закону.


Тут зауваження ті ж, що й до Статей 7 і 8. Слова Рада при Президентові пропонувалось теж замінити на при Державній владі в Україні в коментарі до Визначення термінів.

Стаття 12. Повноваження Великої козацької ради України

Діяльність Великої козацької ради України визначається Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами України, статутами козацьких організацій та звичаєвим козацьким правом. Вона скликається Генеральною канцелярією Українського козацтва щорічно 14 жовтня та здійснює свою роботу за участю представників козацьких округів, які представляють всі козацькі організації України.

Місце проведення, представництво та порядок денний Великої козацької ради України визначається на Раді керівників козацьких округів, на підставі рішення якої Верховний отаман Українського козацтва видає наказ.

Велика козацька рада України може бути скликана позачергово на вимогу не менше 2/3 козацьких округів, а у особливих випадках – на вимогу Верховного отамана Українського козацтва.

Під особливими випадками слід розуміти таке:

Верховний отаман Українського козацтва з певних причин достроково бажає скласти свої повноваження;

необхідність у невідкладному вирішенні інших питань, що віднесені виключно до компетенції Великої козацької ради України.

Велика козацька рада України:

заслуховує й затверджує звіти Верховного отамана Українського козацтва;

обирає Верховного отамана Українського козацтва;

обирає керівників козацьких округів та подає їх кандидатури на затвердження Верховним отаманом Українського козацтва;

приймає зразок Статуту Українського козацтва Організації, вносить до нього зміни та доповнення, затверджує інші документи;

реалізує право власності на майно та кошти Українського козацтва;

дає наказ Верховному отаману Українського козацтва на рік.

Усі рішення Великої козацької ради України підписуються Верховним отаманом Українського козацтва.

Рішення Великої козацької ради України ухвалюються простою більшістю голосів і є правомочним за умови присутності не менше як 2/3 обраних делегатів.

Стаття 13. Повноваження Верховного отамана Українського козацтва

Верховний отаман Українського козацтва:

підписує всі документи, прийняті Великою козацькою радою України;

подає на затвердження Гетьману України зразок Статуту Українського козацтва, зразки козацької символіки, спеціальних козацьких одностроїв, нагород, погон, шевронів, посвідчення українського козака та іншої козацької атрибутики, а також положення, які регламентують діяльність Українського козацтва;

призначає та звільняє співробітників Генеральної канцелярії Українського козацтва;

затверджує кандидатури керівників козацьких округів;

представляє інтереси козацьких організацій на всіх рівнях владних структур, у громадських і міжнародних організаціях, партіях та рухах тощо.

Стаття 14. Статус козацьких організацій

Козацькими організаціями є організації, які легалізовані згідно з цим Законом.

Козацькі організації можуть мати всеукраїнський та місцевий статус.

До всеукраїнських козацьких організацій належать організації, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають легалізовані місцеві осередки не менше ніж в половині обласних адміністративно-територіальних одиниць.

До місцевих козацьких організацій належать міські (сільські), районні та обласні організації, діяльність яких поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Козацькі громадські організації, які легалізовані згідно з Законом України "Про об'єднання громадян" є виключно громадськими організаціями без права використання козацької символіки, козацьких одностроїв і козацьких звань. Для набуття статусу козацьких ці організації підлягають перереєстрації встановленим порядком відповідно до цього Закону.

Стаття 15. Керівництво козацькими організаціями

Вище керівництво козацькими організаціями здійснює Президент України, який є Гетьманом України.

Безпосереднє керівництво козацькими організаціями здійснює Верховний отаман Українського козацтва, який обирається на Великій козацькій раді України терміном на 1 рік. Він є заступником голови Рада Українського козацтва при Президентові України, здійснює свою діяльність через Генеральну канцелярію Українського козацтва.

Координацію діяльності козацьких округів на території України здійснює Рада Українського козацтва при Президентові України, а козацьких організацій в межах козацьких округів – Ради Українського козацтва при місцевих органах державної виконавчої влади.

Козацькі організації всіх рівнів мають власні керівні органи самоврядування, які здійснюють свою діяльність згідно із статутами цих організацій.

Козацькі організації входять до складу козацького округу в межах території якого вони здійснюють свою статутну діяльність та діють як самостійні організації або як місцеві осередки районної, обласної чи всеукраїнської козацької організації. Представники козацьких організацій входять до складу Ради Українського козацтва при місцевих органах державної виконавчої влади.

На базі козацьких округів у разі потреби створюються козацькі формування.


В основному Статті з 12 по 15 відносяться до Статуту Українського Козацтва. По Президенту уточнення ті, що не раз уже звучали. Необхідно віддавати це "все керівництво, що здійснює Гетьман України" Голові Ради Українського Козацтва, де ця посада є виборною.

Стаття 16. Кодекс честі українського козака

Український козак:

має свою національну і людську гідність;

вірний українській національній ідеї, принципам української національної моралі і духовності;

хоробрий і відважний, мужній і невтомний;

понад усе цінує козацьку честь;

укріпляє свій характер і волю, терплячий і дисциплінований;

шанує віру і звичаї Українського народу;

виховує шляхетне ставлення до дівчини, жінки, матері, бабусі; оберігає їх людську честь і гідність;

виконує накази отамана, поважає старших та поради наставників;

береже традиції Українського козацтва, охороняє пам'ятки історії і культури Українського народу.

Український козак завжди готовий:

захищати Український народ, його споконвічні традиції та звичаї;

забезпечувати духовний, культурний і матеріальний добробут, моральне і фізичне здоров'я українців;

розвивати українську мову і культуру;

бути побратимом всім українським козакам.

Український козак повинен берегти й плекати єдність Української нації, міць Українського козацтва, що є запорукою буття українського суспільства і всього українського світу.


Тут відсутній пункт, що робити в разі негідної поведінки. Нема описаної процедури "виписання з реєстру" за поданням (чиїм теж не вказано) відповідального за це органу зі сторони козацтва.

3. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 17. Створення козацьких організацій

На території України створюються і діють козацькі організації, які своєю статутною діяльністю сприяють будівництву Української самостійної соборної України, відродженню та розвитку історичних, патріотичних, культурних та інших традицій українського козацтва при наявності в їхньому реєстрі відповідно:

- для міських (сільських) – 50 членів;

- для районних – 200 членів;

- для обласних – 2000 членів;

- для всеукраїнських – 28000 членів з розрахунку по 2000 членів у 14 обласних осередках.


Схоже на спробу побороти дрібні козацькі організації задавивши їх цими числами та залишивши поза Реєстром. Але навряд чи це вдасться. Навіть з історії відомо про 2,5 тисяч ефективних реєстрових козаків. Статтю 17 явно треба допрацьовувати. Числа аргументувати. Козацтво-це не Верховна Рада і його завданням не є представляти весь Народ України, а лиш організовувати охочих. Зі статусом про всеукраїнськість треба поступати й справді з розрахунку 14-ох областей, тільки число їх представників зменшити до сотні на початках, загалом вийде 14 тисяч членів щоб здобути статус Всеукраїнської. Більше навряд чи назбирається, а якщо й знайдуться, то аж ніяк всі там козаками не будуть, і тоді буде загроза повної дискредитації ідеї.

Стаття 18. Членство в козацьких організаціях

Членом козацької організації може бути кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, займається суспільно-корисною діяльністю, виявив добровільне бажання стати українським козаком та подав письмову заяву про вступ до козацької організації.

Українські козаки складають козацьку присягу на вірність Україні та Українському народові, проходять духовну посвяту.

Не можуть бути українськими козаками особи, раніше засуджені за умисні злочини, хворі на хронічний алкоголізм або наркоманію, визнані недієздатними чи обмежено дієздатними, та інші особи у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Громадяни приймаються до складу козацьких організацій та виключаються з них у порядку, встановле¬ному Великою козацькою радою України.

У разі вчинення членом козацької організації діяння, несумісного з Кодексом українського козака, або несумлінного ставлення до виконання своїх обов'язків його може бути виключено зі складу козацької організації.

Стаття 19. Порядок прийняття до козацьких організацій

Вступ до козацьких організацій здійснюється згідно із їх Статутами

і затверджується Великою козацькою радою України.

Стаття 20. Статути козацьких організацій

Козацькі організації діють на основі своїх Статутів, які розробляються за єдиним зразком Статуту Українського козацтва, прийнятим Великою козацькою радою України та затвердженим Гетьманом України.

Статут козацької організації містить такі положення:

умови і порядок прийому в члени козацької організації, вибуття з неї;

порядок утворення і діяльності статутних органів козацької організації;

джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна козацької організації, порядок звітності, контролю, здійснення господарської та іншої комерційної діяльності, необхідної для виконання статутних завдань;

порядок внесення змін і доповнень до Статуту;

порядок припинення діяльності козацької організації і вирішення майнових питань, пов'язаних з її ліквідацією.

У Статуті козацької організації можуть бути передбачені інші положення, що стосуються особливостей її створення і діяльності.

Положення Статуту козацької організації не повинні суперечити чинному законодавству України.

Стаття 21. Легалізація козацьких організацій

Легалізація козацьких організацій є обов'язковою і здійснюється шляхом їх реєстрації у відповідності з цим Законом.

У разі реєстрації козацькі організації набувають статус юридичної особи.

Легалізація козацьких організацій здійснюється відповідно Міністерством юстиції України, місцевими органами державної виконавчої влади та іншими уповноваженими органами.

Стаття 22. Реєстрація козацьких організацій

Для реєстрації козацьких організацій їх засновники подають заяву.

До заяви додаються статут козацької організації, протокол установчої ради, свій козацький реєстр, відомості про склад керівництва центральних статутних органів, документи про сплату реєстраційного збору.

Зміни до статутів зареєстрованих козацьких організацій підлягають обов'язковій реєстрації.

Органи, що здійснюють реєстрацію козацьких організацій, ведуть реєстр цих організацій.


Коментувати тут майже нічого. Крім необхідності затвердження Гетьманом України, замінити на право "ветування" обмежене число раз і з можливістю його подоланням Великою Радою Українського Козацтва, бо Гетьман України звісно має право відхиляти Статути, оскільки вони описують і його діяльність, але не може діяльність козацтва ставати заручником владних незгод.

Стаття 23. Символіка козацьких організацій

Козацькі організації використовують козацьку символіку, спеціальні козацькі однострої, козацькі звання, нагороди, погони, шеврони, посвідчення українського козака та іншу козацьку атрибутику, зразки яких прийняті Великою козацькою радою України та затверджені Гетьманом України.

4. ПРАВА ТА ДІЯЛЬНІСТЬ КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 24. Права козацьких організацій

Для здійснення цілей і завдань, визначених у статутах, зареєстровані козацькі організації користуються правом:

виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;

представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів (учасників) у державних та громадських органах, на підприємствах, в установах, організаціях, навчальних закладах;

брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку і державного кордону разом з працівниками органів внутрішніх справ, а в сільській місцевості – самостійно шляхом виконання конкретних доручень керівника відповідного органу внутрішніх справ;

брати участь в обороні держави разом зі Збройними Силами України у межах своїх повноважень;

брати участь у політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо);

ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати допомогу в їх створенні;

створювати установи та організації;

одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

вносити пропозиції до органів влади і управління;

засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних цілей;

розповсюджувати інформацію і пропагувати свої ідеї та цілі;

засновувати засоби масової інформації.

Козацькі організації користуються іншими правами, передбаченими чинним законодавством.

Стаття 25. Діяльність козацьких організацій

Козацькі організації здійснюють свою діяльність на основі добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності.

Обмеження діяльності козацьких організацій може встановлюватись тільки Конституцією та законами України.

Всі основні питання діяльності козацьких організацій повинні вирішуватися на їх Радах.


Тут все добре. Крім уже відомого зауваження про затвердження, в даному разі стосується Символіки.

Стаття 26. Державна козацька служба

До Державної козацької служби залучаються козацькі організації включені до Державного реєстру козацьких організацій України згідно окремого Закону України "Про Державну козацьку службу Українського козацтва".

Стаття 27. Державний реєстр козацьких організацій України

Державний реєстр козацьких організацій України формується відповідним органом Міністерства оборони України за поданням козацьких організацій, легалізованих у відповідності з цим Законом.

Для включення козацьких організацій до Державного реєстру їх керівники подають заяву.

До заяви додаються: копія статуту погодженого з місцевим органом державної виконавчої влади, в інтересах якого ця організація буде здійснювати конкретну вказану в статуті діяльність, копія Свідоцтва про реєстрацію козацької організації, рішення Ради про входження до Державного реєстру та свій козацький реєстр.

Стаття 28. Порядок присвоєння спеціальних козацьких звань

Спеціальні козацькі звання членам козацьких організацій встановлюються Президентом України.


Гарно все описано, аж душа радується словам про "Державну Козацьку Службу" Можна сказати лиш "нарешті"! Тільки б на добро пішло. Незначне уточнення, хто реєструватиме тих, козаків які не підпадатимуть під положення Статті 27 плюс є посилання і на Свідоцтво про реєстрацію, хто його видаватиме? Аналогічне зауваження вже висувалось до Статті 8.

Стаття 29. Власність козацьких організацій

Козацькі організації можуть мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності.

Козацькі організації набувають право власності на кошти та інше майно, передане їм засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

Козацькі організації також мають право на майно та кошти, придбані в результаті господарської та іншої комерційної діяльності створених ними госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

Кошти та інше майно козацьких організацій, у тому числі тих, що ліквідуються, не може перерозподілятися між їх членами і використовується для виконання статутних завдань або на благодійні цілі, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовується в доход держави, за винятком козацької символіки.

Козацька символіка ліквідованих козацьких організацій передається іншій козацькій організації.

Стаття 30. Здійснення права власності козацьких організацій

Право власності козацьких організацій реалізують їх статутні органи управління в порядку, передбаченому законодавством України та їх статутами.

Стаття 31. Господарська та інша комерційна діяльність козацьких організацій

З метою виконання статутних завдань і цілей зареєстровані козацькі організації можуть здійснювати необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством.

5. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ КОЗАЦЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Стаття 32. Міжнародні зв'язки козацьких організацій

Козацькі організації відповідно до своїх статутів можуть засновувати або вступати в міжнародні громадські (неурядові) організації, утворювати міжнародні спілки об'єднань громадян, підтримувати прямі міжнародні контакти і зв'язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.


Останні Статті з 29 по 32 є шаблонними, суміш порядку вчинення дій та права на власність юридичними і фізичними особами. Тут діє загальне законодавство, тому коментування і зауваження не подаю з огляду на непряме відношення деталей до діяльності козацтва.

В загальному в проекті "Закону про Українське Козацтво" відсутній особливий статус Козацтва як такого. Все побудовано на діяльності козацтва як громадської організації, а не напіввійськової з відповідним правами та обов'язками з Державою. Також легко помітити зайву прив'язаність до інституту Президента. А разом з тим неопрацьованими залишаються практичні моменти з хто за що відповідатиме в плані формування всього козацького реєстру, не вказано чітко межі діяльності і завдання Українського козацтва. З боку Держави немає чомусь вимоги до присяги в значенні обов'язкової присутності відповідних слів вірності їй. Хоча останнє не є обов'язковим для громадської організації, але для Козацтва...? Знову ж таки повертаємось до не існування особливого статусу напіввійськової організації. Та все ж це крок уперед, а далі може й на "дорогу" вдасться вийти.

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua