Поиск по сайту:
НайтиНародные блоги

Добавить ленту статей сайта в свой iGoogle
Последние публикации

а тепер щераз перепровіримо, чи є в Україні суд

кент3 | 16.02.2009 12:06

-2
Рейтинг
-2


Голосов "за"
1

Голосов "против"
3

кожен громадянин має право звернутись до суду.
"перед законом всі рівні", от і перевіремо ці затерті твердження цим позовом....


До Верховного Суду України

Позивач: Месан Юрій Олександрович

М. Черкаси.вул. Кавказька 177

Т.45-50-08 инд. 18002

Відповідач: Онопенко Василь Васильович

Голова Верховного Суду України

М. Київ, вул...П. Орлика 4, 01024

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

20 січня2009 року, я, як громадянин України, на підставі свого конституційного права визначеного ст. 34 і 40 Конституції, Законом про звернення громадян, відповідно до ст. 10 Конвенції про захист прав і основних свобод людини – ратифікованої Україною, надіслав рекомендованою поштою, державному посадовцю, Голові Верховного суду Онопенку В.В. відкритий лист.

В листі на узагальнено – контрастованому прикладі, який базується на абсолютно реальній документальній доказовій базі, я спробував змалювати і довести до голови Онопенка В.В., та і всього загалу, той "безпредел" беззаконня що твориться у всіх інстанціях Українського правосуддя.

Там же, затронувши нагальну тему боротьби з корупцією і світовий досвід в цій царині, в кінці листа, я прямо поставив голові Онопенко В.В. конкретне, і абсолютно коректне запитання....

Закон чітко унормовує данні правовідносини:

Згідност40 КУ посадові особи "зобовязані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь"

Закон про звернення громадян ст.15 "відповідь за результатами розгляду в обов'язковому порядку дається тим органом, який отримав ці заяви...."

Ст.19.... "не допускати безпідставної передачі розгляду заяв чи скарг іншим органам"

Але, із датою 04.02.09 року надходить повідомлення, від начальника управління документального забезпечення ВСУ, про те що "заява" за дорученням в.о. Голови ВСУ надсилається до Генеральної прокуратури України....!?

На перший погляд здається що голова Онопенко В.В. просто не знає, що згідно Конституції України ст...121, і відповідно ст. 12 Закону України "про прокуратуру" прокурор розглядає заяви і скарги про порушення права громадян, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Також не підозрює що згідно ст...129 КУ "судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону"

Він не здогадується, що прокуратура по закону не може, ні дослідити – розслідувати обставини що виникають в процесі судочинства, ні допросити неприкасаємих суддів, ні ознайомитись чи вилучити документи що є у справах. Прокуратура немає ніяких законних можливостей розглядати заяви, що стосуються правосуддя. Саме це, на найвищому рівні підтверджено 05. 02.09 року в засіданні Верховної Ради України, коли з подачі, цього ж Онопенка В.В. було відмовлено генеральному прокурору в можливості допитати суддю, відповідно дорослідувати справу і законним чином передати до вашого ж таки, найзаконнішого суду!?

Переславши мій лист до неналежного, некомпетентного в цій царині органу, генеральної прокуратури, Онопенко В.В. порушив мої права і в частині гарантованих Законом України "про інформацію": ст...9 "всі громадяни України.... мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів"; ст 45 – "ніхто не може обмежувати право особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом. Субєкт права на інформацію може вимагати усунення будь яких порушень його права"

Відповідно до Рекомендації Комітету міністрів державам-членам Ради європи NR (81) 19 стосовно доступу до інформації, право доступу до інформації надається будь якій особі, без будь яких обмежень.

Тут же необхідно наголосити, що ОнопенкоВ.В., як посадова особа, мав право діяти тільки на підставі і в спосіб передбачених Конституцією і Законами України.

Таким чином, не надавши обґрунтованої відповіді на моє звернення від 20січня2009 року, переславши його до некомпетентного і неналежного органу, посадова особа Онопенко В.В. унеможливив реалізацію мною мого права на одержання інформації, порушивши низку чинних правових норм, включно з нормами Конституції України.

Свідомо уникаючи від відповіді на вагомі, назрівші в суспільстві питання які стосуються тотальної корумпованості всього судочинства України,

дискредитувавши Українське правосуддя і відверто продемонструвавши кланово-кастову кругову поруку неприкасаємих на засіданні Верховної ради 05.02.09 року,

і тим самим відверто нагадивши прямо на основоположну ст.24 Конституції України,

продемонструвавши вершину кощунства і дволикості в своїй промові на засіданні ради суддів України 06.02.09 року, Голова Верховного Суду України Онопенко В.В. наніс мені, Громадянину України, та по суті всім Громадянам України, невимірну моральну шкоду.

Враховуючи вищевикладене, на підставі ст. 19,34,40,55 Конституції України, ст... 1,7,15,19,24,25 Закону України "про звернення громадян", ст. 9,45 ЗУ"Про інформацію"

Конвенції про захист прав і основних свобод людини – ратифікованої Україною, керуючись ст...6,17-19,104-106,162 Кодексу адміністративного судочинства України,

Прошу суд:

1. Визнати противоправними дії і бездіяльність посадової особи Онопенка В.В. які виявились відмові мені у наданні належної обґрунтованої відповіді. Враховуючи велике суспільне значення теми боротьби з корупцією, а особливо в судочинстві зобов'язати ОнопенкаВ.В. відповісти на звернення і публічно роз'яснити суспільству, чому один сорт громадян може відповідати за свої проступки в суді, а інший сорт, неприкасаємих, не може. Чи то суд у нас такий, не достойний і несправедливий, що навіть сам Онопенко В.В. не довіряє йому!?

2. Враховуючи тяжке матеріальне становище Онопенка В.В., можливо пов'язане з тимчасовими трудностями в одному із центрів перерозподілу хабарів під керівництвом заслуженого людодура І.Зварича, прошу суд стягнути із відповідача Онопенка В.В. на користь позивача у відшкодування завданої моральної шкоди аж 1 гривну.

Месан Ю.О.

Позовна заява-адміністративний позов подається до Верховного суду прямо на підставі ст.55 Конституції України, а також на п.8 постанови Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 рокуN9: "ст55КУ кожній людині гарантовано право на оскарження в суді дій чи бездіяльності...., а тому суд не повинен відмовляти особі в прийнятті чи розгляді скарги з підстав, передбачених законом, який це право обмежує."

Даний спір не має чітко визначеної законом предметної чи територіальної підсудності, а звертатись з таким позовом до першого ліпшого найнезалежнішого районного суду, який з легкістю може відмінити указ президента чи кабінету міністрів, але навряд чи зможе об'єктивно розглянути спір де одною із сторін є Голова Верховного Суду, було б смішно.

Ми надаємо можливість саме Верховному Суду продемонструвати публічно, на всю країну свою законність, додержання верховенства права, і у відповідності ст.3 Конституції нагадати суспільству що в нас є!? найвищою соціальною цінністю.

Прошу суд відтермінувати сплату судового збору (3.40гр.) до ухвали про відкриття провадження, в якій і указати необхідні банківські реквізити для сплати.

Додаток:

1 Відкритий лист від 20.01.09р http://narodna.pravda.com.ua/politics/4974d96e818a8/

2 Відкритий лист від 12.02.09р http://narodna.pravda.com.ua/politics/4999385f679bc/

3 відписка ВСУ, за дорученням в.о. Голови ВСУ від 04.02.09р.

14.02.09р Месан Ю.О.

Виходячи із загальновідомої загруженості Верховного Суду перерозподілом адміністративних посад і потоками хабарів в судах, що не дає вільного часу неприкасаємим бляхоносцям щоб хоча б прочитати Конституцію України, не говорячи уже про процесуальні кодекси, враховуючи геніалогічні витоки більшості членів ВСУ із дрімучої, партійно- вишинско – людодурської номенклатури, яка і не підозрювала про таке поняття як верховенство права, і тим паче про людину, як вищу соціальну цінність, мушу нагадати!!!, точніше ознайомити!!! із витягами із Конституції і законів України якими зобов'язаний керуватись суд:

ст...3 Конституції "Людина, її життя і здоровя, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю....... держава відповідає перед людиною.... є головним обов'язком держави.

ст8 В Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція має найвищу юридичну силу.... Норми Конституції є нормами прямої дії, звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

ст...19 Органи державної влади.... зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб. що передбачені Конституцією та законами України.

ст...55 Кожному гарантується право на оскарження.... Кожен має право будь якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і противоправних посягань.

ст. 8 ч4 КАСУ- забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства. яке регулює спірні відносини.

ст10 КАСУ Усі учасники адміністративного процесу є рівними перед законом і судом.

ст197-3 Питання про відкриття провадження в адміністративній справі суддя вирішує не пізніше наступного дня після надходження позовної заяви до адміністративного суду.... ст...214-2 КАСУ.... суддя доповідач протягом трьох днів перевіряє її відповідність.... постановляє ухвалу про відкриття провадження.... ст...122 КАСУ Адміністративна справа має бути вирішена протягом.... не більше двох місяців.

хоч це, елементарне запам'ятайте і керуйтесь....

Комментарии

© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua