Поиск по сайту:
НайтиНародные блоги

Добавить ленту статей сайта в свой iGoogle
Последние публикации
народовладдя   видповидальнисть влади

Так що, консолiдуймося та дiемо? Чи молотимо язиком й далi?

Олеко | 31.10.2008 15:59

-2
Рейтинг
-2


Голосов "за"
7

Голосов "против"
9

...Згвалтована та пограбована полiтичними негiдниками та зрадниками, спровокована на внутрiшнi протистояння Украiна, з протягнутими руками до своiх збайдужiлих громадян волае про спасiння... iх же самих! Спасiння ж у народовладдi!
У цьому дописi небайдужi, думаючi та дiйовi люди знайдуть ПРАВОВИЙ МЕХАНIЗМ, скориствшись яким, назавжди позбавлять суспi


"Усе, що потрiбно для перемоги зла – це бездiяльнiсть хороших людей".

(Берк)

Щиро подiляю тривогу Тараса Вознюкa та його однодумцiв за

сьогоденне життя свого народу та майбутне Украiни. (Майдан, 17.10.08.)

З повагою вiтаю мужнiсть та заклик консолiдуватися, адже це чи не перший паросток, з якого мае вирости могутне дерево народовладдя?!

Що до пропонованих ними засобiв...

...Припустимо, що уже завтра починае дiяти нова Конституцiя, за яку дехто так завзято вiщуе, а влада продовжуе полiтичнi чвари. Що ви тодi скажете? Скажете – подамо до суду. А у судi сидять та й будуть сидiти тiнi Президента, Премь'ера та iнших вождiв. Писати третю Конституцiю?

Чи може зустрiнете суддю та наб'ете йому "морду"? Можливо, але тут, як з пiд землi, з'явиться пан Ю. Луценко: "за протиправнi дii треба нести Вiдповiдальнiсть"! Розумiете! ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ! Ось де "дохла собака" зарита, як кажуть в народi! Для рядовоi людини дiе контроль i вiдповiдальнiсть, а для владного чиновника нi Контролю, нi Вiдповiдальностi не iснуе?!

Хвороба ж влади – це БЕЗВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ через утаювання iнформацii про своi дii та вiдсутнiсть контролю суспiльства! А якщо це так, то шукаймо "лiки" для рiднесенькоi Влади! Чи не так?

Далi передмова до проекту ПРАВОВОГО МЕХАНIЗМУ, назва якого ЗАКОН "ПРО ОСОБИСТУ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ..." (увесь текст дивись низче)

# Про непростi речi простою мовою.

1. Народовладдя (ст. 5 Конституцii Украiни). "Народ – носiй... державноi влади...". Отже:

а). Правила вибору у органи влади установлюе Народ. Вибори – це ринок працi! Депутати, як i Президент – найманi народом працiвники, а тому вони пiдконтрольнi та пiдзвiтнi, з вiдповiдними висновками у залежностi вiд якостi iх працi.

б). Право Народа у який завгодно час виказати недовiру будь якiй державнiй особi чи народному депутату, якщо вони не виправдали довiри народу.

2. Влада та ii мiсце – "Влада – тiльки слуга народу i мае зажди залишатися такою. Як тiльки народ стаe придатком до влади, вступае в дiю закон вiдплати, адже таке спiввiдношення протиприродне, аморальне й нелюдяне".". (Г. Форд)

3. Демократiя – це Свобода та Вiдповiдальнiсть. Вони нероздiльнi. Немае Вiдповiдальностi, нiдочого й Свобода (сьогодення Украiни). Далi:

"Демократiя означае можливiсть людини мати пристойне житло, iжу, одяг, з лишком, виправданими особистими заслугами кожного.

Демократiя, яка не мае на метi добробут звичайного громадянина, нiчого не варта". (Г. Форд)

* * *

#...ЖИТТЯ ПОТРЕБУЕ ТIЛЬКИ ДIЛА!

(Передмова до проекту Закону "Про особистуВiдповiдальнiсть...").

# Життевих проблем, яких не можливо вирiшити, не iснуе! Згоднi?

1). Розроблений Проект Закону "Про особисту Вiдповiдальнiсть за якiсть працi на користь суспiльству органiв державноi влади усiх гiлок, мiсцевого самоврядування та державних службовцiв" не е наслiдком якоiсь фантазii. Вiн вiдповiдае нормам Конституцii Украiни, а також вводить у дiю деякi статтi Конституцii Украiни, якi завжди iгнорувалися владою, а тому залишились не дiючими на шкоду суспiльству, людинi.

.З прийняттям Закону "Про особисту вiдповiдальнiсть...", влада в Украiнi становиться пiдконтрольною та пiдзвiтною перед громадою. За своi дii, абож бездii на шкоду людини, наступае невiдворотня матерiальна чи юридична вiдповiдальнiсть. Сьогоднi альтернативи цому Закону не iснуе!!!

Суспiльство, у особi Громадських Органiзацiй (Г.О.), бере пiд повний контроль дiяльнiсть влади (без втручання у ii функцii), та оцiнюе якiсть працi на користь людини.

Закон дае право Г.О. iнiцiювати звiльнення з посади державного службовця, незалежно вiд рангу, чи позбавлення мандата народного детутата, а також вiдшкодування збиткiв.

2. Дiевiсть закону.

Для зразку розглянемо усiм вiдому ситуацiю: Верховна Рада з дня дострокових виборiв 2007 року практично не працюе, а заробiтну плату та рiзнi пiльги одержують у повнiй мiрi. Нiхто не знае, (cкорiше не хочуть) як припинити це вiдкрите обкрадання суспiльства.

Шановний Вiктор Андрiйович теж наполегливо "вибивае" 400 мiльйонiв державних грошенят на позачерговi вибори (другi у продовж одного року) до Верховноi Ради?!

Коли буде прийнятий Закон, то вiдповiдно ч. 1-б та ч.1-в. ст. 10, (цього Закону), на перших порах, "вождям" цих партiй прийдеться зараз же покдасти депутатськi мандати на стiл Голови Верховноi Ради, а потiм за регресом викласти збитки з своеi кишенi.

Президент також викладе з своеi кишенi 400 мiльйонiв туди звiдки вiн узяв, а можливо й не усидить на тронi...

Генеральний Прокурор зробе вигляд, що нiчого не бачить, нiчого не знае? Вiн також негайно пiде у вiдставку з призначенням мiнiмальноi пенсii! Суддя? Вiн не побажае одержати те, що Генеральний.

Фантастика?! Це неможливо?! Нiчого подiбного. Усе можливо! Запрацюе на всю потужнiсть Закон, адже нiхто з владних осiб не побажае достроково пiти у вiдставку з мiнiмальною пенсiею... Це крайнiсть (?!)...Вiриться, що до цього справа не дiйде. Державнi службовцi будуть залюбки працювати на користь людини, пам'ятаючи про... Вiдповiдальнiсть.

# Взаемовiдносини: влада – людина.

Проблеми виникають у мiсцях постiйного проживання та мiсцях працi людини, а тому там вони i мають вирiшуватися, тобто, органами мiсцевого самоврядуваання.

Людина, яка звернулася з своею справою до мiсцевоi влади, якщо i "не за адресою", мае одержати повну iнформацiю: де буде вирiшуватися ii справа, ким i коли? Якщо вона не одержить такоi iнформацii, тодi у цiй структурi не усе гаразд. Бiльш за усе, тут люди не на своiх мiсцях...

Вдумайтесь! Нi Президент, нi Мiнiстри не будуть вирiшувати проблеми, якi виникають на мiсцях. У них другi фунцii. Слiд забути дорогу до вищих iнстанцiй. Тiльки мiсцева влада вирiшить вашу проблему!

Безумовно, центр ваги взаeмовiдносин влада – людина перемiститься на мiсцеве самоврядуваня. Таким чином виникае можливiсть скрочення роздутого апарату державних структур, як мiнiмум на 30%, а незаконнi, надуманi структури будуть анульованi. Цe величезнi грошi, якi будуть повернутi народу!

З погляду здорового глузду, праця службовця мiсцевого самоврядуваня бiльш iнтенсивна та вiдповiдальна нiж державного, а тому оплата працi мае бути не меньша державних органiв, а можливо i бiльша.

# Правове установлення народовладдя.

Перше, що потрiбно зробити – це сказати "НI" "новiй" Конституцii, як це зробив народ Венесуэли у 2007 роцi. Не iснуе пiдстав для замiни дiючоi Конституцii. Вони надуманi, а тому суспiльство мае захистити нинi дiючу Конституцiю Украiни вiд посягання амбiцiозних полiтикiв.

Друге – Розповсюдити серед населення Закон "Про особисту Вiдповiдальнiсть за якiсть працi на користь суспiльству органiв державноi влади усiх гiлок, мiсцевого самоврядування та державних службовцiв", послухати людей а потiм прийняти його Всеукраiнським Референдумом.

Залучити до цiеi справи молодь шкiл, технiкумiв, вищих навчальних закладiв та особливо г. м. "Опора". Вiдносно останньоi, то сьогоднi вона не е нi вожаком, нi опорою народу... Або нехай працюе, абож вивiльнить мiсце бажаючим повесты за собою народ та виражати його волю.

Трете – Створити громадську органiзацiю "Центр консолiдацii за народовладдя". Вона мае згуртувати людей та провести Всеукраiнський Референдум. Можливо це зроблять Тарас Вознюк та його однодумцi, а можливо знайдуться другi люди з чистою совiстю та чистими руками.

Украiнi, як нiколи, потрiбен свiй Вацлав Гавел, чи Лех Валенса. Невже серед 46 мiльйонiв немае такоi людини? Де ти?! Вiдгукнись зараз!

Цю роботу, при бажаннi, можна провести у продовж одного року.

Ось це коротенька анотацiя до проекту Закону "Про особисту Вiдповiдальнiсть...". Далi додаеться повний текст.

Боже, розбуди наш народ та просвiти його розум!

О. Мирошниченко, Нiмеччина.

* * *

ЗАКОН УКРАIНИ

про особисту ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ за якiсть працi нa користь суспiльству органiв державноi влади усiх гiлок, мiсцевого самоврядування та державних службовцiв.

Вiдповiдно Конституцii Украiни державна влада належить народу:

Стаття 5. "Украiна е республiкою. Носiем суверeнiтету i джерелом влади в Украiнi е народ. Народ здiйснюе владу безпосередньо через органи державноi влади та органи мiсцевого самоврядування. Право визначати i змiнювати конституцiйний лад в Украiнi належить виключно народовi i не може бути узурповане державою, ii органами або посадовими особами. Нiхто не може узурпувати державну владу".

В продовж своеi незалежностi, Украiна так i не стала демократичною, правовою державою.

Скориставшись вiдсутнiстю у народа знань та досвiду побудови життя за демократичними принципами, з перших днiв незалежностi Украiни, як самостiйноi держави, народ, як носiй суверенностi i державноi влади, був усунений вiд влади.

Володарем у державi стали: беззаконня, корупцiя, брехня, безвiдповiдальнiсть влади перед народом за якiсть своеi працi. Народ зроблено придатком узурпованоi влади.

Цей Закон е волевиявленням Народу Украiни, яким вводяться у дiю статтi 3; 5; 8; 19; 60; 68 та 95 Конституцii Украiни та Рiшення Конституцiйного Суду Украiни вiд 05.10.05. за N6-рп/2005.

З введенням у дiю цього Закону в Украiнi:

- дiятиме конституцiйне верховенство ПРАВА,

- зникне пiдгрунтя полiтичних протистоянь та полiтичних криз,

- экономiка буде розвиватися у iнтересах людини, держави,

- у оплатi працi дiятиме принцип – людина одержуе винагороду у залежностi вiд послуг, якi вона надае суспiльству.

- дiятиме вiдкритiсть влади та доступнiсть iнформацii,

- дiятиме справедлива соцiальна захищенiсть.

СТАТТЯ 1. ПРИОРIТЕТНI СОЦIАЛЬНI ЦIННОСТI.

"Людина, ii життя i здоров'я, честь i гiднiсть, недоторканiсть i безпека визнаються в Украiнi найвищою соцiальною цiннiстю..." (ст.3 Конституцii Украiни)

1). Людина, посiдае найвищу ступiнь серед приоритетних цiнностей у життi й розвитку украiнського суспiльства. Вiльна, багата й щаслива людина – це багата й сильна держава. Друге приоритетне мiсце належить державi.

2). Цi принципи е непорушними та обв'язковими у дiях законодавчоi, виконавчоi та судовоi влад Украiни.

СТАТТЯ 2. НАРОДОВЛАДДЯ

1). Уся державна влада в Украiнi належить народу.

Вiдтепер, взявши владу у своi руки, народ бере на себе вiдповiдальнiсть за життя, здоров'я, добробут кожноi людини, суспiльства, держави Украiна

2). Народ призначае владу через вибори, надiляе вiдповiдними розпорядницькими повноваженнями та покладае юридичну та матерiaльну вiдповiдальнiсть за дii, абож бездii, за якiсть працi на користь людини, супiльства.

3). Державна влада i влада самоврядування пiдконтрольна та пiдзвiтна перед народом на пiдставi цього Закону._

Контроль владних структур виконуеться

4). Контроль за дiяльнiстю влади народ виконуе через ГРОМАДСЬКI ОРГАНIЗАЦII, и через фiнанси держави.

5). Народ, у особi ГРОМАДСЬКОI ОРГАНIЗАЦII, при незадовiльнiй роботi вiдповiдного державного вiдомства та вiдсутностi змiн на краще, може виразити недовiру кирiвнiй особi та iнiцiювати ii вiдставку.

а). Для недовiри Президентовi, потрiбна згода представникiв громадських органiзацiй не менше як з 3/4 областей Украiни.

б). Для нeдовiри Прем'ер – Мiнiстровi, керiвнику вiдомства держави, потрiбна згода представникiв громадьських органiцацiй не менше половини областей Украiни.

в). Для недовiри народному депутатовi Верховноi Ради потрiбна згода громадських органiзацiй виборчого округу, вiд якого oбраний депутат.

г). Така схема дiе вiдносно органiв самоврядування.

СТАТТЯ 3. ПРО СТАТУС ГРОМАДСЬКОI ОРГАНIЗАЦII ТА II ФУНКЦII.

1). Громадська Органiзацiя (далi Г.О.) – постiйно дiюче представництво ГРОМАДИ вiдповiдного адмiнiстративного подiлу з числа порядних та вiдповiдальних громадян, неналежних до будь якоi полiтичноi партii; з делегованим громадою правом контролю за працею влади та оцiнки якостi ii працi (без втручання у функцii державного пiдроздiлу).

У прийняттi рiшень Г.О. незалежна i вiдповiдальна перед своею громадою та законом.

2). Громадська органiзацiя дiе у межах Конституцii, цього та других Законiв Украiни.

3). При вирiшеннi питань стосовно виборчого округу чи областi, рiшення приймаеться на зборах (якщо виникла необхiднiсть) представникiв вiд Г.О., якi проводяться у кiнцi звiтного року державних органiв.

4). Суспiльство надае Г.О. фiнансову пiдтримку, яка проходить окремою статтею у Бюджетi вiдповiдного адмiнiстративного подiлу.

СТАТТЯ 4. РIВНIСТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ.

1).Усi люди в Украiнi рiвнi перед законом.

Нiхто не може бути поставлений у менш вигiдне, абож бiльш вигiдне становище за признаком службового чи державного положення, соцiального походження, чи iншими ознаками. (ч.1, ст.24 Конституцii Украiни)

2). Дii чи бездii органiв влади, перевищення посадових повноважень державними службовцями на шкоду людини визнаються ЗЛОМ, за яке наступае невiдворотня матерiальна чи юридична вiдповiдальнiсть, яка не мае строку давностi чи мiсця перебування.

СТАТТЯ 5. НАРОД, ЯК ГОСПОДАР У ДЕРЖАВI.

1). Земля, недра, природнi ресурси й засоби виробництва належать народу.

2). Народ е володарем та розпорядником фiнансiв у державi. Вiн же, через органи державноi влади та мiсцевого самоврядування визначае:

- структуру державноi влади та мiсцевого самоврядування, розмiр коштiв на ii утримання та функцiнування.

- оплату працi влади, усiх гiлок i рiвнiв,

- приоритетнi напрямки розвитку народного господарства та соцiальноi сфери,

- здiйснюе контроль за використанням Бюджетних коштiв та позабюджетних надходжень.

3). Дiяльнiсть влади визначаеться вiдкритою та доступною для громадянина Украiни.

4). Вiдмова у наданнi потрiбноi iнформацii, абож утаювання ii, якщо вона не е державною таемницею – недопустима, а тому вважаеться протиправною з вiдповiдними юридичними висновками.

СТАТТЯ 6. ПОСАДИ, НА ЯКИХ ПОШИРЮЕТЬСЯ ДIЯ ЦЬОГО ЗАКОНУ.

НА ДЕРЖАВНОМУ РIВНI:

– Президент Украiни,

– Голова Верховноi Ради Украiни, як народний депутат.

– Прем'ер Уряду,

- Мiнiстр фiнансiв,

- Народнi депутати Верховноi Ради Украiни,

– Голова Конституцiйного та Голова Верховного Судiв,

- Генеральний Прокурор,

- Мiнiстр МВС,

- Голова фонду державного майна.

– Голова СБУ.

НА РIВНI МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ:

– Мери мiст Украiни,

– Кирiвники фiнансових вiддiлiв,

– Народнi депутати, що працюють на постiйнiй основi,

- Голови обласних, городських, районних та сiльських рад,

- Голови обласних, городських, та районних судiв,

- Прокурори обласних, городських та районних вiддiлiв,

– Начальники обласних, городських та районних вiддiлiв

внутрiшнiх справ.

СТАТТЯ 7. СКЛАДОВI ОЦIНКИ ЯКОСТI ПРАЦI ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСIБ ДЕРЖАВИ.

1). Головним показником якостi працi влади – це якiсний рiвень життя рядовоi людини, серед яких саме слабкiшi: старi люди, дiти та iнвалiди.

Кожна з вище названих державних посадових осiб мае визначенi Законом повноваження i обов'язки, виконання чи невиконання яких в певнiй мiрi вiдображаються на рiвень життя окремоi людини, суспiльста вцiлому.

2). Надзвичайну вiдповiдальнiсть несуть – Мiнiстр фiнансiв, кирiвники фiнансових вiддiлiв мiсцевого самоврядування:

- за сбалансованiсть Бюджету по прибуткам та видаткам, за використання

бюджетних та позабюджетних надходжень.

- за рiвень iнфляцii, який мае бути не вищий 1-1,5% (!),

- за структуру, штатний список кожного владного вiдомства та витрати на

його утритмання.

Головний напрямок – оплата вiдповiдно iнтенсивностi та якостi працi.

СТАТТЯ 8. ЯКIСНИЙ РIВЕНЬ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ, СУСПIЛЬСТВА.

1). Якiсть життя визначаеться спроможнiстю людини через працю забезпечити для себе i своеii сiм'i:

- достатне харчування, одяг,

– спроможнiсть мати свое житло, абож оплати його аренди,

- доступнiсть медичних послуг та лiкiв,

– доступнiсть безоплатноi освiти, обо ж можливiсть ii оплати,

- мати правовий захист себе, своеi сiм'i, житла та власностi,

- мати належний соцiалный захист у старостi, абож при непрацездатностi.

2). Вважати мiнiмальний розмiр заробiтноi плати чи пенсiй низчим за прожитковий мiнiмум, як такий, що принижуе честь та гiднiсть людини.

3). Малозабезпеченим категорiям населення, ввести у практику прозору адресну соцiальну пiдтримку через соцiальнi фонди, добровiльнi внески пiдприемцiв, церкви, благодiйних та позабюджетних надходжень.

4). Вiдмiнити практику "субсидiй", як таку, що породжуе зловживання службовим становищем посадових осiб, корупцiю, розкрадяння суспiльного багатства, замiнивши ii на адресну грошову допомогу, через державну соцiальну службу.

CТАТТЯ 9. ОПЛАТА ПРАЦI ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСIБ ДЕРЖАВИ ТА МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

"Бюджетна система Украiни будуеться на засадах справедливого i неупередженого розподiлу суспiльного багатства мiж громадянами i територiальними громадами..." (ст.95 Конституцii Украiни).

1). Усi ПIЛЬГИ та "субсидii", якими користуються особи державноi влади та мiсцевого самоврядування, народнi депутати – ВIДМIНЯЮТЬСЯ, як безпiдставнi, несправедливi та не вiдповiдають нормам Конституцii Украiни.

2). Вищi посадовi особи Украiни – Президент, Голова Верховноi Ради, Прем'ер- мiнiстр мають одержувати оплату своеi працi, яка не перевищуе оплату працi найшкiдливiшоi, найнебезпечнiшоi професii – шахтаря.

3). Оплата працi кирiвникiв державних структур та мiсцевого самоврядування може визначаеться у процентному вiдношеннi 80%; 70%; 60%, у порiвняннi з оплатою Вищих посадових осiб держави.

4). Пiдвищення оплати працi вiдбуваеться у залежностi вiд экономiчних показникiв та якостi працi, в одночас з пiдвищенням оплати населенню, оплата яких фiнансуеться з Бюджету, й у РIВНIЙ мiрi.

5). За бездоганну, плiдну працю на користь суспiльству, названi у цьому Законi державнi службовцi, по результатам року, мають можливiсть одержати (окрiм пiдвищення) одноразову винагороду у розмiрi ТРЬОХ, ДВУХ чи ОДНО-мiсячних посадових окдадiв.

СТАТТЯ 10. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ВИЩИХ ПОСАДОВИХ ОСIБ ДЕРЖАВИ ТА МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

"...Органи державноi влади та органи мiсцевого самоврядування, iх посадовi особи зобов'язанi дiяти лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що передбаченi Коституцiею та законами Украiни". (ст.19,ч.2 Конституцii Украiни)

"Нiхто не зобов'язаний виконувати явно злочиннi розпорядження чи накази. За вiддання i виконання явно злочинного розпорядження чи наказу наступае юридична вiдповiдальнiсть". (ст.60 Конституцii Украiни)

1). При незадовiльнiй працi особою влади на користь людини, утвореннi бюрократичних та безпiдставних перепон, настаe наступна вiдповiдальнiсть:

a) вiдмова у пiдвищеннi оплати за працю на наступний звiтний перiод,

б) за наявностi намiру чи грубоi необережностi на шкоду людини, допустима можливiсть регресу. Вiдшкодування збиткiв у справах регресних вимог, не виключаеться можливiсть звернення до суду на загальних пiдставах,

в) вiдставка з призначенням мiнiмальноi пенсii,

г) добровiльна вiдставка, якщо особа влади, на протязi першого року, не змiнить на краще своеi працi i працi керованоi нею структури,

д) дострокове припинення депутатських повноважень з побавленням права балотуватися на наступних виборах.

СТАТТЯ 11. СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ У СТАРОСТI ОСIБ ДЕРЖАВНОИ ВЛАДИ УСIХ ГIЛОК I РIВНIВ ТА МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ...

"Громадяни мають рiвнi конституцiйнi права i свободи, та е рiвними перед законом.

Не може бути привiлеiв чи обмежень за ознаками... полiтичих... переконань... соцiального походження, майновоо стану... або iншими ознаками...". (ст. 24, ч.1 Конституцii Украiни)

1). Нинi дiючi системи соцiального захисту у старостi владних осiб Украiни по своiй сутi е аморальними та не вiдповiдають нормам Конституцii Украiни. Вони iснують джерелом збагачення влади за рахунок народу при неадекватнiй працi.

2). В Украiнi мае дiяти едина справедлива система i один Закон соцiального захисту, як для влади, так i населення.

3). Усi дiючi до сьогоднi Закони соцiального захисту у старостi, якi роздiлили суспiльство та посiяли розбрат – АНУЛЮЮТЬСЯ (окрiм Закону N1058-IV вiд 09.07. 2003).

4). Пенсii вищим державним особам, у тому числi Президентовi, Прем'ер – мiнiстровi, керiвникам владних структур та особам мiсцевого самоврядування нараховуються i сплачуються вiдповiдно Закону "Про загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування" за N1058-IV вiд 09.07.2003.

СТАТТЯ 12. ПРОЦЕДУРА ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОСIБ ДЕРЖАВНОI ВЛАДИ ТА МIСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

1). Маючи законнi та обгрунтованi пiдстави та спираючись на волю народу, яка виявилась на гродадських зборах чи при опитуваннi, громадська органiзацiя може iнiцiювати дострокове припинення владних повноважень особи.

а). Дострокове припинення повноважень народного депутата Верховноi Ради, Прем'ера Уряду, Президента, Мiнiстра – приймается рiшенням Верховноi Ради, а мiсцевого самоврядування – Радами вiдповiдних адмiнiстративних утворень, за ПОДАННЯМ громадянських организаций (ч. 5-а та 5-б, ст. 2).

Подання Г,О., про дострокове припинення повноважень, мае бути у продовж десяти днiв розглянуте та прийняте вiдповiдне рiшення.

б). Якщо при розглядi подань (Г. О.) Верховною Радою, виявиться необ'eктивна оцiнка справи депутата чи державого посадовця, можливе iнiцiювання Г.О. недовiри Головi Верховноi Ради, як депутату та оцiнкою якостi працi вiдповiдно ст. 10 цього Закону.

СТАТТЯ 13. ПРО ЩОРIЧНУ ЗВIТНУ ИНФОРМАЦIЮ СТРУКТУР ВЛАДИ ТА II ВИКОРИСТАННЯ.

1).Щорiчна звiтна iнформацiя органiв державноi влади та мiсцевого самоврядування мае вiдзеркалювати змiни у реальному життi на користь кожноi людини, суспiльства вцiлому.

2). Звiтна iнформацiя мае бути короткою, простою за формою та зрозумiлою без зайвих пояснень.

3). Кожна владна структура, вiдповiдно до ii повноважень та ст. 8 цього Закону, мае звiтувати про свою працю, в наслiдок якоi вiдбулися чи не вiдбулися вiдповiднi змiни.

У звiтi мають бути особливо видiленi:

- вирiшенi та невирiшенi життевi проблеми минулого року,

- намiченi на наступний рiк дii та строки iх виконання,

– плановi та внеплановi бюджетнi надходження, iх витрати, рiвень iнфляцii,

– витрати на утримання вiдомства,

– чисельнiсть працiвникiв вiдомства та змiни у чисельностi,

- найвищий та найнижчий розмiр заробiтноi плати у вiдомствi,

- найвищий та найнижчий розмiр заробiтноi плaти та пенсiй населення,_

- висновки по рiчному звiту.

4). Кирiвник вiдповiдноi владноi структури чи пiдроздiлу особисто вiдповiдае за певнiсть звiтноi iнформацii.

Приховування, перекручування чи гальмування звiтноi iнформацii вважаеться несумiсним з посадовими повноваженнями, за якi наступають юридичнi висновки.

5). Щорiчна звiтна iнформацiя владноi структури е вiдкритою та оприлюднюеться через Засоби масовоi iнформацii.

СТАТТЯ 14. ОЦIНКА ЯКОСТI ПРАЦI ВЛАДНИХ СТРУКТУР ТА ОСIБ ВЛАДИ.

1). Основними показниками якостi працi владних структур е:

а) якiснi змiни у реальному життi громадянина (ч.1,ст. 8),

б) використання бюджетних коштiв,

в) рiвень iнфляцii.

2). Якiсть працi оцiнюеться оцiнками: ЗАДОВIЛЬНО чи НЕЗАДОВIЛЬНО.

a). У першому випадку наступае право нагороди згiдно з ч.4 та ч.5.ст. 9.

б). При незадовiльнiй працi наступае материальна чи юридична вiдповiдaльнiсть вiдповiдно ст. 10,

СТАТТЯ 15. ВИРIШЕННЯ СПIРНИХ ПИТАНЬ.

Усi спiрнi питання, якi виникатимуть мiж Г.О. та владною посадовою особою мають вирiшуватися у судах за участю присяжних вiд громади вiдповiдного адмiнiстративного подiлу.

СТАТТЯ 16. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ.

1). Цей Закон набирая чинностi з дня прийняття його Всеукраiнським Референдумом.

2). Усвідомлюючи всю повноту відповідальності за суспільно-політичну та соціально-економічну ситуацію в державі, Верховнiй Радi Украiни, вiд дня прийняття Закону "Про особисту вiдповiдальнiсть за якiсть працi органiв державноi влади усiх гiлок, мiсцевого самоврядування та державних службовцiв":

- протягом шести мiсяцiв внести у дiючi Закони вiдповiднi змiни абож доповнення,

- на протязi одного року прийняти необхiднi новi Закони, серед яких Закон "Про обов'язкове декларування доходiв та видаткiв вищих державних службовцiв та членiв iх сiмей, а також мiсцевого самоврядування".

3). При прийняттi новых законiв та внесення змiн у дiючi, вiдносно розвитку народного господарства та соцiальноi сфери суспiльста, використовувати думку мiсцевого самоврядування.

Закон прийнятий Всеукраiнським Референдумом.

... 2008 року. м. Киiв.

Комментарии

© 2007 - 2020, Народная правда
© 2007, УРА-Интернет – дизайн и программирование

Перепечатка материалов разрешена только со ссылкой на "Народную правду" и указанием автора. Использование фотоматериалов раздела "Фото" — только по согласованию с автором.
"Народная правда" не несет ответственности за содержание материалов, опубликованых авторами.

Техническая поддержка: techsupport@pravda.com.ua