Народні блоги
http://narodna.pravda.com.ua/politics/49ba105b84b43/

Наука проти корупції (концепція "активної юстиції" у протидії корупції)

Olexandr | 13.03.2009 09:50

В Україні у сучасній ситуації слід реформувати кримінальну юстицію на основі впровадження у практику концепції "активної юстиції" (замість наявної сьогодні "пасивної юстиції").

Наука проти корупції (концепція ''активної юстиції'' у протидії корупції)
Наука проти корупції

(концепція "активної юстиції" у протидії корупції)

Сучасна вітчизняна злочинність є особливим різновидом злочинності – це злочинність кризового типу. Що це означає? З одного боку, вона породжена соціальною кризою в Україні, а з другого боку, будучи її породженням, сьогоднішня злочинність створює благодатний грунт для поглиблення кризи. Вивести нашу країну з соціальної кризи можна лише розірвавши це "зачароване коло". Якщо його не розірвати, то будь-які реформи в Україні – політичні, економічні, правові, моральні тощо – приречені на невдачу, що ми наразі і маємо. Злочинність кризового типу має властивість зводити нанівець будь-які добрі наміри реформаторів. Найнебезпечніший руйнівний вплив на правопорядок справляє корупційна злочинність. У цьому її загроза для національної безпека і особливий злоякісний характер. Тому кількісна характеристики вітчизняної злочинності має другорядне значення, а першорядного значення набуває у сучасних умовах її якісна характеристика, а саме такий її характер, який здатний зводити нанівець будь-які реформи в Україні. На жаль, ця закономірність, відкрита кримінологічною наукою, сьогодні не враховується. Тому усі спроби вивести Україну з кризи є проявами волюнтаризму і утопізму.

Є достатньо підстав вважати, що саме таке ігнорування привело до того, що протидія корупційній злочинності в Україні наразі має ненауковий, а інколи і антинауковий характер. Через відсутність належного наукового забезпечення боротьба із злочинністю в Україні нагадує поведінку "вершника без голови".

Мають місце певні, природні закономірності, за якими існує злочинність. Кримінологія, як наука про злочинність, призначена відкривати ці закономірності і пропонувати їх для використання у практиці протидії злочинності. Тоді ця практика перестане бути протиприродною і антинауковою, тобто порушенням законів, за якими існує злочинність. Зокрема, так звана "натуралістична" кримінологія, що пізнає ці природні закони існування злочинності, є основою для розвитку в Україні нової концепції протидії злочинності, у тому числі корупційній злочинності, яку можна викласти у вигляді наступної формули: "правова культура громадян плюс юстиція". Ця формула вказує на існування кримінологічної закономірності, згідно з якою протидія злочинності може бути ефективною лише тоді, коли вона буде полягати у використанні двох факторів: по-перше, діяльності, спрямованої на підвищення правової культури громадян – це радикальний фактор; і по-друге, діяльності у вигляді юстиції – це паліативний фактор.

Сьогодні, на жаль, на порушення формули "правова культура громадян плюс юстиція" протидія злочинності зводиться до "вдосконалення" юстиції, тобто до фактора, який має паліативне значення, і зовсім не використовується радикальний фактор, а саме: підвищення правової культури громадян. Це приводить до гіпертрофії ролі юстиції і атрофії ролі правової культури громадян у протидії корупційній злочинності. Така протидія суперечить законам кримінології і тому приречена бути неефективною.

Зазначена концепція підтверджується і досвідом протидії злочинності у зарубіжних країнах, зокрема Японії, Швеції, Німеччині. У світі є великий досвід протидії, наприклад, корупційній злочинності, проте він є непридатним для України без його наукової інтерпретації і адаптації з допомогою кримінологічної науки до українського суспільства. Тому сьогодні спроби "імпортувати" навіть найпередовіший досвід в Україну виявляться, як правило, невдалими. А все тому, що і в цьому випадку ігнорується кримінологічна наука.

Сучасна вітчизняна і зарубіжна кримінологічна наука має досить багатий арсенал ефективних інструментів протидії злочинності, який, на жаль, не використовується в Україні. Ігнорування його робить Україну незахищеною від різноманітних породжуючих кризи (так званих кризогенних) факторів. В Україні кримінальний компонент є чинником усіх криз – і політичних, і економічних, і правових, і моральних. Іншими словами, злочинність відіграє свою значну роль у існуванні будь-якої кризи. Такий закон кримінології.

Отже, вихід України з кризи, яка уразила політичну, економічну, правову, моральну сфери суспільного життя, не може відбутися без адекватної протидії злочинності в Україні, яка є злочинністю кризового типу (про це свідчить, зокрема, і досвід виходу із стану Великої Депресії у США під керівництвом Франкліна Рузвельта). Тому протидія злочинності в Україні має бути модернізована таким чином, аби бути адекватною саме кризовому типу сьогоднішньої злочинності в Україні.

Для цього пропонується, зокрема, наступне:

1. В Україні в сучасній ситуації слід реформувати кримінальну юстицію на основі впровадження у практику концепції "активної юстиції" (замість наявної сьогодні "пасивної юстиції"). Ця концепція полягає у наступному. Діяльність державних органів, уповноважених на протидію злочинності, має бути спрямована на активне виявлення злочинних проявів у всіх сферах суспільного життя шляхом застосування для цього не лише інструментів, передбачених нормами кримінально-процесуального законодавства, а й інструментів, що є в арсеналі сучасних соціальних технологій. Зокрема, це стосується такого інструменту як метод "аналітичного скринінгу" злочинності, у тому числі корупційної злочинності. Цей метод полягає у тому, щоб за допомогою аналізу соціальних (політичних, економічних, правових, моральних) явищ, що мають місце у суспільному житті, ідентифікувати злочинність, тобто виявити ознаки ураженості нею тих чи інших сфер суспільного життя. На підставі ідентифікації методом аналітичного скринінгу проявів злочинності у сферах економіки, політики, медицини, освіти, будівництва, зовнішньоекономічної сфери, податкового адміністрування, місцевого самоврядування, правоохоронної діяльності тощо, можна буде забезпечити активну форму вже кримінально-процесуального реагування на злочинні прояви. Таким чином, аналітичний скринінг злочинності дозволяє забезпечити впровадження "активної юстиції". Крім того, слід зазначити, що концепція "активної юстиції" відкриває простір для застосування соціальних технологій у протидії злочинності. А це, згідно з "натуралістичною" кримінологією, – найбільш ефективний і перспективний засіб протидії злочинності.

Ще одним методом, який забезпечує впровадження "активної юстиції", є кримінологічна експертиза не лише законодавства, а й функціонування різних сфер суспільного життя: економіки, політики, медицини, освіти, будівництва, зовнішньоекономічної сфери, податкового адміністрування, місцевого самоврядування, правоохоронної діяльності тощо. Така експертиза має полягати у виявленні ознак не окремих злочинів, а ознак наявності злочинної діяльності у цих сферах. На підставі результатів такої кримінологічної експертизи мають здійснюватися заходи "активної юстиції" (оперативно-розшукові, слідчі, судочинство).

Для впровадження подібних методів "активної юстиції" слід внести відповідні новели до чинного законодавства.

2. Оскільки сьогодні все більшого поширення набувають досить складні кримінальні "технології", то діяльність кримінальної юстиції має ставитися на наукову основу, і запроваджуватися новітні антикримінальні технології, зокрема з залученням спеціальних наукових консультантів, радників та експертів, ввівши відповідні зміни і доповнення в чинне законодавство. Сьогодні є підстави вважати, що наукові досягнення ще недостатньо використовуються у практиці протидії злочинності. І це є однією з причин її неефективності. Отже, важливим елементом модернізації протидії злочинності, у тому числі корупційній злочинності, має стати "науковізація" (наукове забезпечення) кримінальної юстиції.

3. Для забезпечення належного наукового рівня протидії корупційним злочинам, що зводять нанівець реформи в Україні слід створити позавідомчу наукову установу (з статусом національної) Інститут політичної кримінології, або в іншій формі організувати проведення досліджень у галузі політичної кримінології.

4. В Україні має бути впроваджена державна програма по формуванню антикримінальної, у тому числі антикорупційної, культури громадян України (з урахуванням, зокрема, досвіду реалізації подібних програм у Польщі, Італії, Гонконзі, Сингапурі тощо). У сучасних підходах у протидії корупції має місце недооцінка такого фактора корупційної як корупційна активність громадян-хабародавців. Ця активність є породженням низьким рівнем правової культури громадян. Тому без формування такої культури у громадян, що є основою кримінологічної безпеки у суспільстві (як найважливішого елемента національної безпеки), ніякі антикорупційні реформи кримінальної юстиції не будуть ефективними.

5. Модернізація протидії корупційній злочинності має бути забезпечена відповідною підготовкою (та перепідготовкою) кадрів, здатних реалізувати потенціал "активної юстиції".

6. Для забезпечення модернізації протидії злочинності, у тому числі корупційній злочинності, в Україні, і зокрема для модернізації кримінальної юстиції України слід утворити спеціальну, позавідомчу (тобто зі статусом національної) постійно діючу (аж до закінчення реформи) як державний орган Комісію по реформуванню системи протидії злочинності в Україні. Ця комісія має бути наділена повноваженнями єдиного консультативно-експертного органу, на якого покладено відповідальність за консультативно-експертне забезпечення в Україні політики у сфері протидії злочинності, у тому числі корупційній злочинності, і кримінологічної безпеки як важливого компонента національної безпеки.

Це лише частина тих пропозицій, які може запропонувати кримінологічна наука для модернізації протидії корупційній злочинності в Україні.

Олександр Костенко


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua