Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Статут Партії відродження руського народу (проект)

Пайташ Передрук | 4.07.2007 13:40

-7
Рейтинг
-7


Голосів "за"
6

Голосів "проти"
13

Для тих кому не подобається назва Україна (Окраїна), для тих хто хоче повернути стару назву Русь. Для тих хто вже ознайомився з Програмою ПВРН пропонується проект Статуту ПВРН. Він схожий на Статут ПВНУ – адже мета в них одна – побудова Держави Вільних обєднаних Первинних громад.

Статут Партії відродження руського народу (проект)
СТАТУТ ПАРТІЇ ВІДРОДЖЕННЯ РУСЬКОГО НАРОДУ (РУСИНІВ)

ГЕРБ

ПАРТІЇ ВІДРОДЖЕННЯ РУСЬКОГО НАРОДУ (РУСИНІВ)

ПРАПОР

ПАРТІЇ ВІДРОДЖЕННЯ РУСЬКОГО НАРОДУ (РУСИНІВ)І.Загальна частина.

1.Партія відродження руського народу (русинів) України (Русі Сонячної) (надалі ПВРН) – політична партія територіальних громад України (Русі Сонячної), що ставить собі за ціль:

- утвердження повновладдя первинних громад, створення політичних, економічних та соціальних умов для реальної участі кожного члена первинної громади в управлінні справами громади, території, землі, регіону, держави України (Русі Сонячної) в цілому;

-побудова на території держави суспільства вільних громадян, в якому б гарантувалися: вільне виявлення особистості, права кожного члена громади на свободу дії, мислення і воєвиявлення в межах поваги до свободи дії, мислення і воєвиявлення іншої особи.

2.Свою діяльність ПВРН поширює на всю територію держави України (Русі Сонячної) і здійснює її відповідно до Конституції України (Русі Сонячної), чинного законодавства і даного Статуту; залишаючи за собою право здійснювати зміни Конституції та законодавства легальним шляхом для утвердження цілей і завдань, що витікають із Програми партії. Основною метою ПВРН є повернення державі правічної назви Русь Сонячна – колиски світової цивілізації.

3.ПВРН співпрацює з іншими партіями, політичними і громадськими організаціями, спілками і об'єднаннями громадян, як України (Русі Сонячної) так і всієї світової спільноти.

4.ПВРН може мати видавництва, засоби зв'язку наземного і позаземного базування.

5.ПВРН може мати охоронні інституції (організації) для забезпечення цілісності власності партії та охорони безпеки окремих членів партії в межах законодавства України (Русі Сонячної).

ІІ.Члени ПВРН, їх права та обов'язки.

1.Членом ПВРН може бути особа, чоловічої або жіночої статі, традиційної суспільної орієнтації, що досягла 14 річного віку незалежно від расової та національної належності, яка вміє вільно спілкуватися на русинській (українській) мові (або одному з її діалектів) і визнає українську (русинську) мову за єдину загальнодержавну мову, визнає 10 заповідей християнської релігії (моралі) та притримується їх в своєму повсякденному житті, визнає триєдиного Бога (Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий) – Бога любові, добра і справедливості, визнає право іншої особи на свободу слова і думки, діє в інтересах русинського (українського) нроду на благо всіх громадян України (Русі Сонячної) та така, що проживає на території України (Русі Сонячної).

2.Прийом у члени ПВРН проводиться первинною організацією громади, на території якої проживає особа-заявник в індивідуальному порядку, на підставі письмової або усної заяви. Протокольне рішення первинної організації є остаточним. При необхідності, первинною організацією встановлюється випробовний кандидатський термін. Тривалість кандидатського терміну встановлюється на зборах первинної організації погоджувальним рішенням і доводиться до відома заявника, про що той ставить свій підпис в протоколі зібрання первинної партійної організації. Для встановлення кандидатського терміну існують такі передоснови: знаходження заявника на членство в ПВРН менше одного року на території громади, як постійного жителя; незнання української (русинської) мови (або одного з русинських діалектів); належність до релігійного віросповідання яке заперечує хоча б одну з 10 заповідей християнської моралі; належність до релігії, що допускає багатобожжя або насильницькі дії; атеїстичний світогляд; наявність в минулому судимостей за тяжкі злочини перед людьми та суспільством.

3.За порушення статутних обов'язків, за дії несумісні зі Статутом і Програмою партії до члена ПВРН застосовуються заходи партійного впливу: обговорення, попередження, виключення з членів партії. Членство в партії припиняється: за письмовою заявою члена партії до первинної організації або зібрання (з'Їзду) про припинення свого членства в партії. Рішення про виключення може бути оскарженим. Оскарження подається в Територіальну Контрольну Комісію або в Центральну Регіональну Контрольну Комісію або Регіональному Зібранню ПВРН. Вищеуказані керівні структури повідомляють про винесене рішення заявнику не пізніше місячного терміну після розгляду даного питання. Комісії розглядають питання про виключення в двомісячний термін з моменту подачі заяви.

4.Питання про виключення члена ПВРН за заявою вважається вирішеним з момента розгляду цієї заяви на відповідному зібранні і приймається без голосування. У випадку відсутності заявника, при розгляді заяви, заява має бути нотаріально завіреною. Питання про виключення члена ПВРН за дії несумісні Статуту та Програмі партії вважається прийнятою якщо за це рішення проголосувало не менше 75% членів партії, присутніх на даному зібранні. Виключені з членів ПВРН можуть бути повторно прийняті в партію, але не раніше ніж через два роки з часу виключення. Повторний прийом в партію можливий тільки у випадку одноголосного рішення всіх членів організації де подана заява.

5.Облік членів ПВРН ведеться в первинних партійних організаціях. Члени ПВРН, як правило, не мають партійних квитків. Їх представницькі повноваження на територіальні зібрання, регіональні та загальноукраїнське зібрання посвідчуються тимчасовими посвідченнями, що видаються первинними організаціями і нотаріально завіряються. Члени ПВРН мають право носити нагрудні, нарукавні та інші відзнаки ПВРН. Виготовлення відзнак та символіки ПВРН з дорогоцінних металів не допускається. Всі члени ПВРН незалежно від їх загальнодержавних та партійних посад рівні між собою.

6.Член ПВРН зобов'язаний:

-вільно володіти українською (русинською) мовою (або мовою одного з русинських) діалектів);

-дотримуватися 10 заповідей християнської релігії;

-проявляти терпимість до представників інших релігій, що визнають одного бога, релігія яких носить ненасильницький характер;

-активно сприяти успіху своїх співпартійців, допомагати їм займати відповідні керівні посади в органах державної влади всіх рівнів, проводити за них агітацію серед громадян України (Русі Сонячної);

-дбати про честь і авторитет ПВРН, залучати нових членів гідних носити звання члена ПВРН, викривати членів, що ганблять звання члена ПВРН;

-постійно зміцнювати зв'язки первинної партійної організації з

членами громади, що не є членами ПВРН;

-відстоювати права громадян України (Русі Сонячної), надавати їм соціальний та моральний захист.

7.Член ПВРН має право:

-обирати і бути обраним у керівні органи ПВРН всіх рівнів;

-на об'єктивну критику діяльності партійних організацій та окремих членів ПВРН, незалежно від їх партійних посад, на всіх партійних зібраннях, в засобах масової інформації (включаючи і позапартійні);

-вимагати відзиву з керівних органів членів партії, що ганблять звання члена ПВРН;

-на захист з боку всіх організацій і органів ПВРН своєї партійної і людської честі та гідності, а також захист з їх боку від державних та недержавних органів, організацій, підприємств за політичні переконання і погляди;

-мати повну інформацію про діяльність будь-якого рівня ПВРН. (Так, як в сучасному світі неможливо зберегти інформацію в таємниці, вся діяльність ПВРН ведеться у відкритому, нетаємному, режимі);

-на участь у засіданнях будь-яких органів ПВРН незалежно від місця їх розташування;

-апелювати по будь-яких питаннях особистих чи громадських у партійні органи ПВРН будь-якого рівня.

ІІІ.Організаційна будова ПВРН.

1.Принципом організаційної будови ПВРН є об'єктивний індивідуалізм, що визначає:

-виборність всіх керівних органів ПВРН знизу доверху на принципах рівного представництва від всіх учасників зібрання при повній згоді всіх членів дискусії, досягнутої на принципах об'єктивних заперечень та загальної згоди;

-постійна звітність партійних органів та партійних посадовців всіх рівнів, а також державних посадовців від ПВРН всіх рівнів через партійну електронну інформаційну систему;

-міцна партійна дисципліна побудована на принципах доведеної необхідності для збереження цілісності партійних осередків, ПВРН в цілому;

-обов'язковість розгляду рішень всіх партійних організацій та структурних підрозділів і прийняття по ним висновків (рішень). Доведення цих висновків до всіх партійних організацій через партійну електронну інформаційну систему;

-персональна відповідальність кожного члена ПВРН за виконанням своїх обов'язків і партійних доручень, та постійна звітність про свою роботу через партійну електронну інформаційну систему;

-право особи (окремого члена партії) на відстоювання своєї об'єктивної або суб'єктивної точки зору з будь яких питань.

2.ПВРН будується за територіальним принципом.

3.Основу ПВРН складають первинні партійні організації, що створюються групою не менше двох осіб. Максимальний кількісний склад первинної партійної організації-п'ятдесят осіб.

4.Всі питання внутрішнього життя первинної партійної організації та її позаорганізаційна діяльність вирішуються на партійних зібраннях (партійних віче). Члени первинної партійної організації зобов'язані відвідувати партійні віче. При відсутності члена партії на зібранні більше двох разів підряд, на наступному зібранні ставиться питання про перебування його в рядах ПВРН. Всі питання вирішуються: в партійних організаціях чисельністю від 2 до 5 осіб – при повному їх складі, частота зібрань таких організацій – не менше одного разу на тиждень; в партійних організаціях від 6 до 50 осіб – при 4/5 від загальної кількості членів парторганізації, не менше двох разів на місяць. Виступи члена на зібранні мають бути чіткими, нетривалими, інформативномісткими тривалістю не більше трьох хвилин. Великі інформаційні звернення до інших членів партійної організації подаються в письмовому виді через партійну електронну інформаційну систему. Відповідь по такому зверненню надається через місяць після його опублікування в партійній електронній інформаційній системі на черговому партійному зібранні.

5.Первинна партійна організація:

- приймає Статут первинної парторганізації;

- здійснює прийом у члени ПВРН;

- обирає Поводиря первинної партійної організації при кількості членів від 2 до 15 осіб;

- обирає партійний Провід Поводирів в кількості трьох чоловік при кількісному складі первинної парторганізації від 16 до 30 осіб;

- обирає партійний Провід Поводирів в кількості п'яти чоловік при кількісному складі первинної парторганізації від 31 до 50 осіб;

- Поводирь (Провід Поводирів) здійснюють постійний зв'язок первинної організації з іншими партійними організаціями та представляють організацію у вищестоящих органах ПВРН та державних органах влади всіх рівнів;

- організовує роботу по виконанню і пропоганді Програми ПВРН, рішень свого партійного органу та партійних органів інших партійних організацій, вищестоящих організацій ПВРН;

- бере участь у формуванні територіальних, земельних, регіональних та загальнодержавної парторганізацій;

- втілює у життя розроблені партійні рішення та заходи партійного впливу на соціально-політичну ситуацію в своїй первинній громаді;

- бере участь у виборах депутатів органів місцевого самоврядування, Верховної Ради України, виборах інших вищих посадових осіб згідно Конституції і чинного законодавства України (Русі Сонячної).

6.Первинні партійні організації ПВРН в своїй діяльності керуються Статутом та Програмою ПВРН, рішеннями зібрань. Первинні партійні організації набувають статус юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України. Первинні партійні організації можуть мати власні засоби масової інформації.

7.Не менше як дві первинні партійні організації, що налічують загалом в своїх рядах понад 60 осіб можуть утворювати територіальну організацію ПВРН (далі ТО ПВРН). ТО ПВРН може мати в своєму складі від двох до 50 первинних організацій з максимальною кількістю до 2500 членів.

8.Вищим органом територіальної партійної організації є зібрання делегатів. Кількість делегатів є величиною сталою – по два члени партії від кожної партійної організації. Первинна партійна організація делегує своїх представників обираючи їх на партійних зібрання первинних парторганізацій.

9.Зібрання ТО ПВРН є дійсним і таким, що відбулося, якщо на ньому присутньо не менше 80% делегатів за умови представництва хоча б одного делегата від первинної партійної організації. Його рішення є дійсним, якщо за нього проголосувало 80% присутніх на ньому делегатів, але з обов'язковою умовою хоча б одного голоса "за" від кожної партійної організації. Регламент роботи та форма голосування визначається делегатами простою більшістю голосів присутніх на зібранні. Періодичність проведення зібрання не менше одного разу на рік.

10.Для роботи в період між зібраннями обирається територіальний Провід Поводирів (ТПП). Кількісним складом – по одному представнику від кожної первинної організації. В ТПП не можна обирати Поводирів первинної парторганізації. Члени ТПП мають рівні права. Члени ТПП представляють територіальну організацію в органах державної влади та здійснюють зв'язки ТО ПВРН з іншими партіями чи об'єднаннями громадян. З членів ТПП раз в три місяці, на зібранні ТПП, обирається виконавчий провід (ВП) ТО ПВРН в кількісному складі 5 осіб, члени якого працюють на постійній основі (обрання проводиться почергово від кожної первинної організації, що входить в територіальну організацію). В ТО ПВРН, що складається менше ніж з 10 первинних організацій ТПП не обирається, а обирається почергово терміном на один місяць виконавчий писарь (ВП), що працює на постійній основі. Позачергові зібрання скликаються на вимогу не менше 30% членів ТПК, або на вимогу 30% первинних парторганізацій, або на вимогу вищестоящих партійних органів.

11.Зібрання ТО ПВРН:

-обирає ТПП;

-територіальний Контрольний Провід (ТКП) в кількості 1 представника від кожної первинної партійної організації. ТКП працює періодично, по необхідності. В періоди між зібраннями з членів ТКП призначається черговий Виконавчий Контролер (ВК) на постійній основі терміном на один місяць за згодою. Призначення оформляється на засіданні виконавчого комітету ТО ПВРН. Членом ТКП не може бути Поводирь будь якого рівня.

12.Контрольний Провід ТО ПВРН:

- здійснює контроль за виконанням партійних рішень зібрань ТО ПВРН;

- здійснює контроль за фінансовою діяльністю ТО ПВРН, використанням коштів та збереженням партійної власності;

- здійснює контроль за дотриманням керівними органами ТО ПВРН вимог Програми і Статуту ПВРН;

- розглядає скарги членів партії та приймає на основі розгляду скарг рішення;

- виступає захисником інтересів ТО ПВРН та членів партії в судових засіданнях.

При ТКП ТО ПВРН може створюватися юридична служба.

ТКП має право відстоювати свою позицію перед зібранням ТО ПВРН, вимагати скликання позачергового зібрання чи розширеного віче (розширене віче – зібрання Поводирів всіх рівнів та членів Контрольного Проводу). ТКП ТО ПВРН зобов'язаний скликати позачергове зібрання або віче на вимогу 1/3 членів ТПП ТО ПВРН.

ТКП ТО ПВРН розглядає скарги виключених з партії протягом 2-х місяців з дня подачі, але не більше ніж за 3 місяці з дня виключення.

ТКП надає методичну і правову допомогу первинним організаціям.

ТПП:

- вирішує всі питання діяльності територіальної партійної організації;

- заслуховує звіти членів ТПП та ТКП;

- погоджує Статут ТО ПВРН та Положення про ТКП та виносить їх на затвердження зібранням ТО;

- погоджує делегатів на зібрання вищого рівня та виносить список делегатів на затвердження зібранням ТО;

- організовує членів ПВРН для участі у виборах депутатів всіх рівнів та виконавчих органів (посадовців) місцевого самоврядування, Верховної Ради України, виборах інших вищих посадових осіб згідно Конституції і чинного законодавства України (Русі Сонячної).

13.Територіальний Провід Поводирів ТО ПВРН:

- організовує обговорення в первинних парторганізаціях рішень, стратегії і тактики ПВРН;

- аналізуючи ситуацію на території своєї діяльності, виробляє пропозиції для вищестоячих органів ПВРН, які зобов'язані їх розглянути;

- вирішує в період між зібраннями всі питання діяльності первинних організацій, організовує виконання рішень партійних органів вищого рівня;

- засновує, при необхідності, територіальні органи засобів масової інформації, та тимчасово затверджує редакторів (з наступним постійним затвердженням на черговому зібранні);

- контролює територіальну рубрику в партійній електронній інформаційній системі, робить її аналіз і доводить його результати до первинних партійних організацій;

- бере участь у здійсненні територіальної державної політики та у формуванні відповідних територіальних органів влади;

- організовує обліково-інформаційну та фінансову роботу територіальної партійної організації, здійснює інші координаційні та керівні функції, що визначаються рішеннями Головного Проводу Поводирів земельної організації ПВРН.

14.Вищим органом земельної організації ПВРН (ЗО ПВРН) є зібрання делегатів. Кількість делегатів є величиною сталою – по один член партії від кожної первинної партійної організації. Первинна партійна організація делегує своїх представників обираючи їх на партійних зібрання первинних парторганізацій. Обрані делегати мають бути затверджені зібранням територіальної парторганізації.

15.Зібрання ЗО ПВРН є дійсним, таким що відбулося, якщо на ньому присутньо не менше 80% делегатів за умови представництва 70% делегатів від кожної територіальної партійної організації. Його рішення є дійсним, якщо за нього проголосувало 80% присутніх на ньому делегатів, але з обов'язковою умовою 70% голосів делегатів від кожної територіальної партійної організації. Регламент роботи та форма голосування визначається делегатами простою більшістю голосів присутніх на зібранні. Періодичність проведення зібрання не менше одного разу на два роки. На вимогу не менше 60% первинних партійних організацій, або на вимогу 20% територіальних організацій, або по рішенню Головного Проводу Поводирів земельної організації (ГПП ЗО) може скликатися позачергове зібрання ЗО ПВРН. Місце і час проведення зібрання визначається ГПП ЗО за 60 днів до його проведення і не менше як за 40 днів до його проведення доводиться до відому первинних партійних організацій. Одночасно з цим, до відома первинних партійних організацій доводиться перелік питань, що виносяться на зібрання. Первинні партійні організації мають право вносити свої пропозиції щодо змін в перелік питань, що виносяться на зібрання. Обов'язковим до включення в перелік є питання, якщо його підтримало 10% первинних партійних організацій або 5% територіальних партійних організацій. Питання знімаються з порядку денного зібрання, якщо проти їх розгляду 30% первинних партійних організацій або 20% територіальних партійних організацій. Включення-виключення питань з розгляду на зібранні припиняється за 20 днів до його проведення. Підготовка зібрання проводиться під безпосереднім керівництвом ГПП ЗО.

16.Зібрання ЗО ПВРН:

- обирає ГПП ЗО по одному представнику від кожної територіальної організації (за принципом черговості від кожної первинної організації, що входять в територіальну організацію). Членом ГПП ЗО не може бути Поводирь будь якого рівня або член ТКП. Член ГПК ЗО обирається терміном на 4 роки. Періодичність обрання членами ГПК ЗО від первинних організацій носить закінчений круговий характер, новостворені первинні парторганізації ставляться в кінець круга;

- обирає Центральний Контрольний Провід ЗО ПВРН (ЦКП) в кількості 1 представника від кожної територіальної партійної організації (по принципу обрання членів ГПП). Член ЦКП обирається терміном на 4 роки. Періодичність обрання членами ЦКП від первинних організацій носить закінчений круговий характер, новостворені первинні парторганізації ставляться в кінець круга. ЦКП працює на постійній основі. Членом ЦКП не може бути Поводирь будь якого рівня або член ТКП будь якого рівня;

- вирішує всі питання роботи земельної партійної організації ПВРН і приймає по них рішення;

- заслуховує звіти ГПП ЗО, ЦКП та інших керівних органів ЗО ПВРН;

- приймає Статут ЗО ПВРН та Положення про Центральний Контрольний Провід та вносить до них зміни і доповнення;

- має право виключати членів ПВРН з партії, дії яких несумісні з Статутом та Програмою ПВРН при умові, якщо за це рішення проголосує не менше 80% присутніх на зібранні;

- має право, 70% голосів присутніх на зібранні, розпустити територіальну організацію, якщо дії більшості членів ТО ПВРН суперечать вимогам Статуту та Програми ПВРН. Первинні партійні організації, що входили до розпущеної ТО ПВНУ в трьохмісячний термін після розпуску, можуть зібрати організаційне зібрання і відновити ТО ПВРН обравши нові керівні органи і одночасно ввійти з клопотанням перед ГПП ЗО про проведення позачергового зібрання ЗО ПВРН по поновленню членства ТО ПВРН в ЗО ПВРН;

- затверджує делегатів на зібрання регіональної організації (РО) ПВРН;

- приймає рішення про припинення діяльності ЗО ПВРН тільки при умові одноголосності всіх делегатів зібрання.

17. В період між зібраннями роботою ЗО ПВРН керує ГПП ЗО. Головує в ГПП ЗО по черзі один з його членів. Термін головування визначається 60 календарними днями. Головуючий є представником ЗО ПВР в усіх позапартійних та державних органах.

18.Зібрання Головного Проводу Поводирів ЗО ПВРН:

- заслуховує звіти Поводирів Головного Проводу;

- обирає виконавчу службу ГПП ЗО ПВРН (ВС ГПП РО ПВРН) в складі писаря-поводиря та виконавчих писарів (по галузях та видах діяльності), та звільняє їх з роботи;

- заслуховує звіти ВС ГПП РО ПВРН;

- аналізуючи ситуацію в землі, виробляє пропозиції для земельного зібрання;

- вирішує в період між зібраннями всі питання діяльності ЗО ПВРН, організовує виконання рішень зібрання РО ПВРН;

- засновує власні засоби масової інформації та затверджує редакторів, затверджує редакційні колегії;

- контролює партійну електронну інформаційну систему, робить її аналіз і доводить його результати до первинних партійних організацій;

- бере участь у виробленні земельної державної політики та у формуванні відповідних земельних органів влади;

- організовує обліково-інформаційну та фінансову роботу земельної партійної організації, здійснює інші координаційні та керівні функції, що визначаються рішеннями зібрання ЗО ПВРН;

- затверджує зразки печаток, штампів, дає дозвіл на їх виготовлення та на їх погашення;

- організовує розробку символіки ЗО ПВРН;

- розглядає звіт про роботу фракцій ПВРН в органах влади і приймає в результаті розгляду рішення, яке доводить до відому первинних партійних організацій;

- формує теоретичні центри партії (університети, курси то-що);

- дає розяснення Статуту ПВРН;

- розробляє нормативні документи, на основі яких територіальні та первинні організації розробляють положення про свою діяльність.

19.Виконавчий провід (ВП) ГПП ЗО ПВРН:

- організовує поточну роботу ЗО ПВНУ;

- організовує підвищення освітнього рівня членів ПВРН;

- координує діяльність партійних організацій ЗО ПВРН;

- приймає на роботу працівників виконавчого проводу та інших організацій ЗО ПВРН;

- веде партійне господарство (діловодство, статистику, облік);

- організовує обліково-інформаційну та фінансово-господарську діяльність ЗО ПВРН;

- приймає участь у підготовці зібрань ЗО ПВРН та зібрань ГПП ЗО ПВРН;

- організовує участь ЗО ПВРН у формуванні органів державної влади;

- аналізує роботу структур ЗО ПВРН та вносить пропозиції щодо її вдосконалення, узагальнює і поширює досвід партійної роботи;

- систематично звітує про свою діяльність на зібранні ГПП ЗО ПВРН.

20.Роботою виконавчого проводу керує писарь-поводирь, що є підзвітним ГПП ЗО ПВРН і працює під керівництвом головуючого Поводиря ГПП ЗО ПВРН.

21.Земельний Контрольний Провід ЗО ПВРН:

- здійснює контроль за виконанням партійних рішень зібрань ЗО та вищих зібрань;

- здійснює контроль за фінансовою діяльністю ЗО ПВРН, використанням коштів та збереженням партійної власності;

- здійснює контроль за дотриманням керівниками ЗО ПВРН вимог Програми і Статуту ПВРН;

- розглядає скарги членів партії та приймає на основі розгляду скарг висновки для розгляду їх на зібранні ЗО ПВРН;

- виступає захисником інтересів ЗО ПВРН та членів партії в судових засіданнях.

При ЗКП ЗО ПВРН створюється юридична служба.

ЗКП ЗО ПВРН має право відстоювати свою позицію перед зібранням ЗО ПВРН, вимагати скликання позачергового зібрання чи розширеного віче (розширене віче – зібрання Поводирів всіх рівнів та членів Контрольних Проводів всіх рівнів). ГПП ЗО ПВРН зобов'язаний скликати позачергове зібрання на вимогу 1/3 членів ЗКП ЗО ПВРН.

ЗКП ЗО ПВРН розглядає скарги виключених з партії протягом 3-х місяців з дня подачі, але не більше ніж за пів-року з дня виключення.

ЗКП ЗО ПВРН надає методичну і правову допомогу ТКП.

22.Вищим органом регіональної організації ПВРН (РО ПВРН) є зібрання делегатів. Кількість делегатів є величиною сталою – по один член партії від кожної первинної партійної організації. Первинна партійна організація делегує своїх представників обираючи їх на партійних зібрання первинних парторганізацій. Обрані делегати мають бути погоджені зібранням земельної парторганізації.

23.Зібрання РО ПВРН є правомочним якщо на ньому присутньо не менше 80% делегатів за умови представництва 70% делегатів від кожної земельної партійної організації. Його рішення є правомочними, якщо за нього проголосувало 80% присутніх на ньому делегатів, але з обов'язковою умовою 70% голосів делегатів від кожної земельної партійної організації. Регламент роботи та форма голосування визначається делегатами простою більшістю голосів присутніх на зібранні. Періодичність проведення зібрання не рідше одного разу на два роки. На вимогу не менше 60% первинних партійних організацій, або на вимогу 40% територіальних організацій, або на вимогу 20% земельних організацій, або по рішенню Головного Проводу Поводирів регіональної організації (ГПП РО) може скликатися позачергове зібрання РО ПВРН. Місце і час проведення зібрання визначається ГПП РО за 60 днів до його проведення і не менше як за 40 днів до його проведення доводиться до відому первинних партійних організацій. Одночасно з цим, до відома первинних партійних організацій доводиться перелік питань, що виносяться на зібрання. Первинні партійні організації мають право вносити свої пропозиції щодо змін в перелік питань, що виносяться на зібрання. Обов'язковим до включення в перелік є питання, якщо його підтримало 10% первинних партійних організацій, або 5% територіальних партійних організацій, або 5% земельних партійних організацій. Питання знімаються з порядку денного зібрання, якщо проти їх розгляду 30% первинних партійних організацій, або 20% територіальних партійних організацій, або 15% земельних партійних організацій. Включення-виключення питань з розгляду на зібранні припиняється за 20 днів до його проведення. Підготовка зібрання проводиться під безпосереднім керівництвом ГПП РО.

24.Зібрання РО ПВРН:

- обирає ГПП РО по одному представнику від кожної територіальної організації, що входить в регіональну партійну організацію почергово за круговим принципом. Членом ГПП РО не може бути Поводир будь якого іншого рівня або член Контрольного Проводу будь якого іншого рівня. Член ГПП РО обирається терміном на 4 роки. Періодичність обрання членами ГПП РО від первинних організацій, що входять у територіальну партійну організацію носить закінчений круговий характер, новостворені первинні парторганізації ставляться в кінець круга;

- обирає Центральний Контрольний Провід РО ПВРНУ (ЦКП РО ПВРН) в кількості 1 представника від кожної територіальної партійної організації, що входить в регіональну організацію. Член ЦКП обирається терміном на 4 роки. Періодичність обрання членами ЦКП від первинних організацій, що входять в територіальну організацію, носить закінчений круговий характер, новостворені первинні парторганізації ставляться в кінець черги. ЦКП працює на постійній основі. Членом ЦКП не може бути Поводир будь якого іншого рівня або член Контрольного Проводу будь якого іншого рівня;

- вирішує всі питання діяльності регіональної партійної організації ПВРН і приймає по них рішення;

- заслуховує звіти ГПП РО, ЦКП та інших керівних органів та посадовців РО ПВРН;

- приймає Статут РО ПВРН та Положення про Центральний Контрольний Провід РО ПВРН та вносить до них зміни і доповнення;

- має право виключати членів ПВРН з партії, дії яких несумісні з Статутом та Програмою ПВРН при умові, якщо за це рішення проголосує не менше 80% присутніх на зібранні;

- має право, 70% голосів присутніх на зібранні, розпустити земельну організацію, якщо рішення зібрань ЗО ПВРН суперечать вимогам Статуту та Програми ПВРН. Первинні партійні організації, що входили до розпущеної ЗО ПВРН в трьохмісячний термін після розпуску,можуть зібрати організаційне зібрання і відновити ЗО ПВРН обравши нові керівні органи, відмінивши попередні нестатутні рішення попередніх зібрань і одночасно ввійти з клопотанням перед ГПП РО про проведення позачергового зібрання РО ПВРН по поновленню членства ЗО ПВРН в РО ПВРН;

- погоджує делегатів на вседержавне зібрання ПВРН;

- приймає рішення про припинення діяльності РО ПВРН тільки при умові одноголосності всіх делегатів.

25. В період між зібраннями роботою РО ПВРН керує ГПП РО. Головує в ГПП РО по черзі один з його членів. Термін головування визначається 60 календарними днями. Головуючий є представником РО ПВРН в усіх позапартійних та державних органах.

26.Головний Провід Поводирів РО ПВРН:

- заслуховує звіти Поводирів Головного Проводу РО;

- обирає виконавчу службу ГПП РО ПВРН (ВС ГПП РО ПВРН) в складі писаря-поводиря та службових писарів (по галузях та видах діяльності), та звільняє їх з роботи;

- заслуховує звіти ВС ГПП РО ПВРН;

- аналізуючи ситуацію в регіоні, виробляє пропозиції для зібрання регіональної партійної організації ПВРН;

- вирішує в період між зібраннями всі питання діяльності РО ПВРН організовує виконання рішень зібрання ПВРН;

- засновує власні засоби масової інформації та затверджує редакторів, затверджує редакційні колегії;

- контролює партійну електронну інформаційну систему, робить її аналіз і доводить його результати до первинних партійних організацій;

- бере участь у виробленні регіональної державної політики та у формуванні відповідних регіональних органів влади;

- організовує обліково-інформаційну та фінансову роботу регіональної партійної організації, здійснює інші організаційні та керівні функції, що визначаються рішеннями зібрання РО ПВРН та вищих зібрань;

- затверджує зразки печатки, штампи, дає дозвіл на їх виготовлення та на їх погашення;

- організовує розробку символіки РО ПВРН;

- розглядає звіт про роботу фракцій ПВРН в органах влади і приймає в результаті розгляду рішення, яке доводить до відому первинних партійних організацій;

- формує теоретичні центри партії (академії, університети, курси то-що);

- дає розяснення (тлумачення) Статуту ПВРН;

- розробляє нормативні документи, на основі яких земельні,територіальні та первинні організації розробляють положення про свою діяльність.

27.Виконавча служба ГПП РО ПВРН:

- організовує поточну роботу РО ПВРН;

- організовує підвищення освітнього рівня членів ПВРН;

- проводить об'єднуючу роботу діяльності партійних організацій РО ПВРН всіх рівнів;

- приймає на роботу працівників ВС ГПП РО ПВРН;

- веде партійне господарство (діловодство, статистику, облік);

- організовує обліково-інформаційну та фінансово-господарську діяльність РО ПВРН;

- приймає участь у підготовці зібрань ГПП РО ПВРН;

- організовує участь РО ПВРН у формуванні органів регіональної та загальнодержавної влади;

- аналізує роботу структурних підрозділів РО ПВРН та вносить пропозиції щодо її вдосконалення, узагальнює і поширює досвід партійної роботи;

- систематично звітує про свою діяльність на зібраннях ГПП РО ПВРН.

28.Роботою виконавчої служби керує писар-поводир, що є підзвітним ГПП РО ПВРН і працює під керівництвом головуючого Поводиря ГПП РО ПВРН.

29.Центральний Контрольний Провід РО ПВРН:

- здійснює контроль за виконанням партійних рішень зібрань;

- здійснює контроль за фінансовою діяльністю РО ПВРН, використанням коштів та збереженням партійної власності;

- здійснює контроль за дотриманням керівними органами РО ПВРН вимог Програми і Статуту ПВРН;

- розглядає скарги членів партії та приймає на основі розгляду скарг рішення;

- виступає захисником інтересів РО ПВРН та членів партії в судових засіданнях.

При ЦКП РО ПВРН створюється юридична служба.

ЦКП РО ПВРН має право відстоювати свою позицію перед зібранням РО ПВРН, вимагати скликання позачергового зібрання чи розширеного віче (розширене віче-зібрання Поводирів всіх рівнів та членів Контрольних Проводів всіх рівнів). ГПП РО ПВРН зобов'язане скликати позачергове зібрання або віче на вимогу 1/3 членів ЦКП РО ПВРН.

ЦКП РО ПВРН розглядає апеляції виключених з партії протягом 3-х місяців з дня подачі, але не більше ніж за пів-року з дня виключення.

ЦКП надає методичну і правову допомогу Контрольним Проводам нижчих рівнів.

30.Вищим органом ПВРН є зібрання.

31.Зібрання скликається не менше одного разу на три роки. Зібрання скликається за рішенням 50%ТПП ТО ПВР, або 30% ГПП ЗО ПВРН, або 20% ГПП РО ПВРН.

32. Зібрання скликається:

- для прийняття Програми і Статуту ПВРН та внесення в них змін та доповнень;

- для розгляду питання про приєднання до ПВРН нових земельних або регіональних організацій, або про вихід земельних або регіональних організацій з ПВРН;

- для затвердження герба, прапора та гімну ПВРН;

- для затвердження списку кандидатів до Верховної Ради України або іншого законодавчого та виконавчого органу України (Русі Сонячної) (затвердження кандидата в Президенти України від ПВРН, доки існує інститут Президентської влади);

- для затвердження питань, що виносяться на Всеукраїнський референдум (Вседержавне віче Русі Сонячної) від ПВРН;

- для вирішення інших питань державної ваги.

33.Рішення зібрання є обов'язковими до виконання, якщо за них проголосувало не менше ¾ присутніх на зібранні, але не менше 60% делегацій регіональних парторганізацій.

34.Рішення зібрання по питаннях прийняття Статуту та Програми партії, внесення змін та поправок до них можливе, якщо ці документи затверджені на зібраннях всіх регіональних парторганізацій ПВРН.

35.Рішення про вихід регіональної організації з ПВРН є прийнятим, якщо зібрання регіональної організації, що виходить з ПВРН прийняв це рішення не менш як 80% голосів своїх делегатів, а представники від цієї регіональної організації проголосують за вихід одноголосно.

36.Рішення про прийом регіональної організації в ПВРН є прийнятим, якщо за це проголосувало не менще 2/3 делегатів зібрання. Після прийняття регіональної організації в ПВРН її делегати приймають участь у роботі зібрання.

37.Список кандидатів до Верховної Ради України або іншого виконавчого чи законодавчого органу України (Русі Сонячної) по одномандатному виборчому округу включає в себе рівне число кандидатів від кожної регіональної організації ПВРН і вважається затвердженим, якщо за нього проголосує не менше 80%делегатів від кожної регіональної організації. При затвердженні кандидата на інші державні посади України та затвердженні питань, що виносяться на Всеукраїнський референдум рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосує не менше 70%делегатів від кожної регіональної організації.

38.Кількість делегатів зібрання від кожної регіональної організації є одинаковою. Загальна кількість делегатів має бути такою, щоб забезпечити представництво від кожної територіальної організації.

39.Для підготовки зібрання, не пізніше як за три місяці до його початку, створюється робоча група в кількості двох представників від кожної регіональної організації ПВНУ, яка і готує всі матеріали та забезпечує його проведення. Матеріальні витрати на проведення зібрання в рівних долях беруть на себе партійні регіональні організації. Зібрання проводиться почергово на базі однієї з регіональних парторганізацій. Місце проведення зібрання та час його проведення визначає робоча група, яка повідомляє про це регіональні партійні організації ПВРН.

40.В період між зібраннями робота партії переноситься в регіони. Контроль за виконанням рішень вседержавного зібрання ПВРН покладається на РО ПВРН та ГПП РО ПВРН.

IV.Участь ПВРН у виборах, взаємодія ПВРН з депутатами всіх рівнів, державними виконавчими органами України та регіональними виконавчими органами, громадськими організаціями та об'єднаннями.

1.ПВРН через членів своїх партійних організацій бере участь у виборах, сприяючи тим самим формуванню і вираженню політичної волі громадян України (Русі Сонячної).

2.ПВРН свій вплив на діяльність Верховної Ради України, місцевих рад всіх рівнів, інших державних, регіональних та місцевих органів влади здійснює через працюючих в них членів партії та симпатиків партії, застосовуючи при цьому переконання, дискусії. В основу такої роботи беруться вимоги Статуту та Програми ПВРН, Конституції та законодавства України. Члени ПВРН, обрані або призначені в органи влади, діють згідно Статуту та Програми ПВРН, проводячи послідовну лінію на їх реалізацію в повсякденному житті населеного пункту, території, землі, регіону та України (Русі Сонячної) в цілому.

3.У відносинах з громадськими об'єднаннями ПВРН діє на засадах партнерства та діалогу.

4.ПВРН є самодостатньою партією, але це не є перепоною у підтримці представників інших партій та безпартійних програма дії яких в цілому відповідає основним принципам Програми ПВРН.

5.ПВРН може блокуватися з іншими партіями та суспільно-громадськими організаціями близькими по духу і ідеї для досягнення певних цілей політичного характеру.

6.ПВРН висуває кандидатів у депутати єдиним списком для участі у виборах до Верховної Ради України.

7.Регіональні, земельні, територіальні та первинні партійні організації висувають кандидатів до всіх рівнів органів влади, як списком так і одноособово згідно чинного законодавства України (Русі Сонячної).

8.Висуванцями ПВРН можуть бути як члени партії так і позапартійні симпатики ПВРН-громадяни України (Русі Сонячної).

9.Депутати – члени ПВРН не можуть створювати партійні групи, незалежні від партійних органів тих організацій членами яких вони є.

10.ПВРН тісно співпрацює з молодіжними організаціями, що підтримують її ідеї та принципи, надають їм правову, методичну, кадрову та фінансову допомогу.

V.Прапор, герб, гімн та інша символіка ПВРН.

1.ПВРН має свій прапор. Прапором ПВРН є полотнище розмірами 1:1. Полотнище розділене на дві рівновеликі смуги по горизонталі. Верхня смуга синього кольору (барви), що символізує небо – символ віри в триєдиного Бога; нижня смуга зеленого кольору (барви), що символізує все живе і як вершину всього живого – народ України (Русі Сонячної); на полотнищі посередині – хрест жовтогарячого кольору (барви), що символізує сонце – життєдавну силу народу України (Русі Сонячної) його вічне намагання до єдності з Богом та величну жертовну міссію народу Русі Сонячної серед народів усього світу, який є захисником народів світу від всесвітнього зла. Ширина променів хреста рівна 1/3 ширини сторони прапора. В центрі прапора і хреста розміщено герб ПВРН. Розміри герба по ширині і по довжині дорівнюють 1,5 ширини променя хреста.

Регіональні організації мають свої прапори в основу яких покладено прапор ПВРН з розміщенням на них гербів партійних регіональних організацій.

2.ПВРН має свій герб. Гербом ПВРН є стилізований щит у вигляді ромбу блакитного (світлосинього) кольору (барви). Щит має золотистогаряче обрамлення. В центрі щита стилізований козацький хрест, символ звитяги і непереможності духу русинського народу коріння якого в древній Галілеї, горизонтальна частина козацького хреста утворена буквами українського алфавіту ПВРН, вертикальна частина утворена латинськими буквами PWRN. Букви золотистожовтого кольору (барви) обрамлені коричневим кольором (барвою). Регіональні і земельні організації мають свої герби в основі яких обов'язково є Герб ПВРН. Територіальні і первинні організації можуть мати свої герби, по їх бажанню, в основі яких також має бути Герб ПВРН.

3.ПВРН має свій гімн. Регіональні і земельні організації ПВРН можуть мати свої гімни. Територіальні і первинні ороганізації гімнів, як правило, не мають.

4.ПВРН та її партійні організації можуть мати іншу символіку.

VI. Правовий статус, фінансово-господарська діяльність,власність та кошти ПВРН.

1.ПВРН є об'єднанням регіональних партійних організацій.

2.Регіональні організації ПВРН є юридичними особами, мають свої печатки, штампи і бланки встановленого взірця, шо затверджуються ГПП РО ПВРН і реєструються у встановленому порядку.

3.Земельні і Територіальні організації ПВРН є юридичними особами, мають свої печатки, штампи і бланки встановленого взірця, шо затверджуються ТПП ЗО ПВРН, ТПП ТО ПВРН відповідно і реєструються у встановленому порядку.

4.Первинні партійні організації ПВРН беруться на облік відповідними територіальними організаціями, легалізуються у відповідності з чинним законодавством.

5.Регіональні, земельні та територіальні організації ПВРН мають у власності кошти та майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності.

6.Організації ПВРН не несуть відповідальності за майнові зобов'язання одна одної.

7.Організація ПВРН набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй державними, громадськими, приватними та іншими організаціями в установленом узаконодавством України (Русі Сонячної) порядку; а також майно придбане за рахунок власних коштів організації (в тому числі придбане за членські внески), кошти пожертвувані громадянами, підприємствами та організаціями, а також майно придбане на інших підставах, що не заборонено чинним законодавством по місцю придбання майна. Організації ПВРН можуть мати майно за межами держави, а також за межами планети Земля.

Організації ПВРН мають право отримувати кошти від продажу літератури, агітаційно-пропогандистських матеріалів, виробів з власною символікою, від надання рекламних послуг у власних органах масової інформації, здачі в аренду своєї власності, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій та інших торгових операцій згідно чинного законодавства та міжнародного права.

8.Обсяг щомісячних членських внесків визначається зборами первинної партійної організації і узгоджується з ТПП ТО ПВРН.

9.Розмір перерахувань членських внесків первинними партійними організаціями до територіальних, земельних та регіональних проводів визначається вищими органами цих організацій.

10. ТО ПВРН, ЗО ПВРН, РО ПВРН, створені ними установи та організації (академії, інститути, видавництва, підприємства, телерадіокомпанії тощо) зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статзвітність, бути зареєстрованими в органах податкової адмінсистеми та відчисляти до бюджету податки і платежі в порядку і розмірах передбачених чинним законодавством.

11.Припинення діяльності організацій ПВРН може бути здійснена шляхом її реорганізації або ліквідації. Реорганізація організацій ПВРН здійснюється за рішенням відповідних зібрань. Ліквідація організацій ПВРН можлива тільки на підставі рішення зібрання, або за судовим рішенням. Ліквідація за рішенням зібрання неможлива, якщо проти неї виступає хоча б дві організації нижчого рівня.

12.Майно та фінансові кошти ліквідованої ПВРН, за судовим рішенням, переходять у власність держави або у власність інших юридичних, приватних осіб згідно судового рішення.

13.При самоліквідації, майно передається у власність іншим суб'єктам згідно рішення ліквідаційної комісії. Спірні майнові претензії розглядаються в судовому порядку згідно чинного законодавства.

14.Якщо при самоліквідації партійної організації вищого рівня проти такого рішення виступає одна партійна організація нижчого рівня то все майно передається в ту партійну організацію ПВРН вищого рівня до якої вливається організація нижчого рівня самоліквідованої партійної організації ПВРН.

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua