Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Статут Партії відродження народу України (проект)

Пайташ Передрук | 3.07.2007 11:04

-15
Рейтинг
-15


Голосів "за"
4

Голосів "проти"
19

Проект Статуту разом з раніше опублікованою Програмою є основними документами для реєстрації партії.

Статут Партії відродження народу України (проект)
Статут Партії відродження народу України (проект)

Герб Партії відродження народу УкраїниПрапор Партії відродження народу УкраїниІ.Загальна частина.

1.Партія відродження народу України (надалі ПВНУ) -політична партія територіальних громад України, що ставить собі за ціль:

-утвердження повновладдя територіальних громад, створення політичних, економічних та соціальних умов для реальної участі кожного члена територіальної громади в управлінні справами громади, території, регіону (землі), держави в цілому;

-побудова на території Української держави суспільства вільних громадян, в якому б гарантувалися: вільне виявлення особистості, права кожного члена громади на свободу дії, мислення і воєвиявлення в межах поваги до свободи дії, мислення і воєвиявлення іншої особи.

2.Свою діяльність ПВНУ поширює на всю територію держави України і здійснює її відповідно до Конституції України, чинного законодавства і даного Статуту; залишаючи за собою право здійснювати зміни Конституції та законодавства легальним шляхом для утвердження цілей і завдань, що витікають із Програми партії.

3.ПВНУ співпрацює з іншими партіями, політичними і громадськими організаціями, спілками і об'єднаннями громадян, як України так і всієї світової спільноти.

4.ПВНУ може мати видавництва, засоби зв'язку наземного і позаземного базування.

5.ПВНУ може мати охоронні інституції (організації) для забезпечення цілісності власності партії та охорони безпеки окремих членів партії в межах законодавства України.

ІІ.Члени ПВНУ, їх права та обовязки.

1.Членом ПВНУ може бути особа, чоловічої або жіночої статі, традиційної суспільної орієнтації, що досягла повноліття (16 річного віку) незалежно від расової та національної належності, яка вміє вільно спілкуватися на українській мові (або одному з її діалектів) і визнає українську мову за єдину загальнодержавну мову, визнає 10 заповідей християнської релігії (моралі) та притримується їх в своєму повсякденному житті, визнає єдиного Бога – Бога любові, добра і справедливості, визнає право іншої особи на свободу слова і думки, діє в інтересах українськго нроду на благо всіх громадян України та така, що проживає на території України.

2.Прийом у члени ПВНУ проводиться первинною організацією громади, на території якої проживає особа-заявник в індивідуальному порядку, на підставі письмової або усної заяви. Протокольне рішення первинної організації є остаточним. При необхідності, первинною організацією встановлюється випробовний кандидатський термін. Тривалість кандидатського терміну встановлюється на зборах первинної організації коценсуальним рішенням і доводиться до відома заявника, про що той ставить свій підпис в протоколі зібрання первинної партійної організації. Для встановлення кандидатського терміну існують такі передоснови: знаходження заявника на членство в ПВНУ менше одного року на території громади, як постійного жителя; незнання української мови (або одного з українських діалектів); належність до релігійного віросповідання яке заперечує хоча б одну з 10 заповідей християнської моралі; належність до релігії допускаючої багатобожжя або насильницькі дії; атеїстичний світогляд; наявність в минулому судимостей за тяжкі злочини перед людьми та суспільством.

3.За порушення статутних обов'язків, за дії несумісні зі Статутом і Програмою партії до члена ПВНУ застосовуються заходи партійного впливу: обговорення, попередження, виключення з членів партії. Членство в партії припиняється: за письмовою заявою члена партії до первинної організації або зібрання (з'Їзду) про припинення свого членства в партії. Рішення про виключення може бути обжалуваним. Обжалування подається в Територіальну Контрольну Комісію або в Центральну Регіональну Контрольну Комісію або Регіональному Зібранню ПВНУ. Дані органи повідомляють про винесене рішення заявнику не пізніше місячного терміну після розгляду даного питання. Комісії розглядають питання про виключення в двомісячний термін з моменту подачі заяви.

4.Питання про виключення члена ПВНУ за заявою вважається вирішеним з момента розгляду цієї заяви на відповідному зібранні і приймається без голосування. У випадку відсутності заявника, при розгляді заяви, заява має бути нотаріально завіреною. Питання про виключення члена ПВНУ за дії несумісні Статуту та Програмі партії вважається прийнятою якщо за це рішення проголосувало не менше 75% членів партії, присутніх на даному зібранні. Виключені з членів ПВНУ можуть бути повторно прийняті в партію, але не раніше ніж через два роки після виключення. Повторний прийом в партію можливий тільки у випадку одноголосного рішення всіх членів організації де подана заява.

5.Облік членів ПВНУ ведеться в первинних партійних організаціях. Члени ПВНУ, як правило, не мають партійних квитків. Їх представницькі повноваження на територіальні зібрання, регіональні та загальноукраїнське зібрання посвідчуються тимчасовими посвідченнями, що видаються первинними організаціями і нотаріально завіряються. Члени ПВНУ мають право носити значки і відзнаки ПВНУ та її символіку. Виготовлення значків, відзнак та символіки ПВНУ з дорогоцінних металів не допускається. Всі члени ПВНУ незалежно від їх загальнодержавних та партійних посад рівні між собою.

6.Член ПВНУ зобов'язаний:

-вільно володіти українською мовою (або мовою одного з українських діалектів);

-дотримуватися 10 заповідей християнської релігії;

-проявляти терпимість до представників інших релігій, що визнають одного бога, релігія яких носить ненасильницький характер;

-активно сприяти успіху своїх співпартійників, допомагати їм займати відповідні керівні посади в органах державної влади всіх рівнів, проводити за них агітацію серед позапартійного населення, та серед представників інших партій;

-дбати про честь і авторитет ПВНУ, залучати нових членів гідних носити звання члена ПВНУ, викривати членів, що порочать звання члена ПВНУ;

-постійно зміцнювати зв'язки первинної партійної організації з позапартійними членами громади;

-відстоювати права громадян України, надавати їм соціальний та моральний захист.

7.Член ПВНУ має право:

-обирати і бути обраним у керівні органи ПВНУ всіх рівнів;

-на об'єктивну критику діяльності партійних організацій та окремих членів ПВНУ, незалежно від їх партійних посад, на всіх партійних зібраннях, в засобах масової інформації (включаючи і позапартійні);

-вимагати відзиву з керівних органів членів партії, що порочать звання члена ПВНУ;

-на захист з боку всіх організацій і органів ПВНУ своєї партійної і людської честі та гідності, а також захист з їх боку від державних та недержавних органів, організацій, підприємств за політичні переконання і погляди;

-мати повну інформацію про діяльність будь-якого рівня ПВНУ. (Так, як в сучасному світі неможливо зберегти інформацію в таємниці, вся діяльність ПВНУ ведеться у відкритому, нетаємному, режимі);

-на участь у засіданнях будь-яких органів ПВНУ незалежно від місця їх розташування;

-апелювати по будь-яких питаннях особистих чи громадських у партійні органи ПВНУ будь-якого рівня.

ІІІ.Організаційна будова ПВНУ.

1.Принципом організаційної будови ПВНУ є об'єктивний індивідуалізм, що визначає:

-виборність всіх керівних органів ПВНУ знизу доверху на принципах рівного представництва від всіх учасників зібрання при повній згоді всіх членів дискусії, досягнутої на принципах об'єктивних заперечень;

-постійна звітність партійних органів та партійних посадовців всіх рівнів, а також державних посадовців від ПВНУ всіх рівнів через партійну електронну інформаційну систему;

-міцна партійна дисципліна побудована на принципах доведеної (доказаної) необхідності;

-обов'язковість розгляду рішень всіх партійних організацій та органів і прийняття по ним своїх висновків (рішень). Доведення цих висновків до всіх партійних організацій через партійну електронну інформаційну систему;

-персональна відповідальність кожного члена ПВНУ за виконанням своїх обов'язків і партійних доручень, та постійна звітність про свою роботу через партійну електронну інформаційну систему;

-право особи (окремого члена партії) на відстоювання своєї об'єктивної або суб'єктивної точки зору по будь яких питаннях.

2.ПВНУ будується за територіальним принципом.

3.Основу ПВНУ складають первинні партійні організації, що створюються групою не менше двох осіб. Максимальний кількісний склад первинної партійної організації-п'ятдесят осіб.

4.Всі питання внутрішнього життя первинної партійної організації та її позаорганізаційна діяльність вирішуються на партійних зібраннях (дискусіонах). Члени первинної партійної організації зобов'язані відвідувати партійні дискусіони. При відсутності члена партії на зібранні більше двох разів підряд, на наступному зібранні ставиться питання про перебування його в рядах ПВНУ. Всі питання вирішуються: в партійних організаціях чисельністю від 2 до 5 осіб – при повному їх складі, частота зібрань таких організацій – не рідше одного разу на тиждень; в партійних організаціях від 6 до 50 осіб – при 4/5 від загальної кількості членів парторганізації, не рідше двох разів на місяць. Виступи члена на зібранні мають бути чіткими, лаконічними, інформативномісткими тривалістю не більше трьох хвилин. Великі інформаційні звернення до інших членів партійної організації подаються в письмовому виді через партійну електронну інформаційну систему. Відповідь по такому зверненню надається через місяць після його публікування в партійній електронній інформаційній системі на черговому партійному зібранні.

5.Первинна партійна організація:

- приймає Статут первинної парторганізації;

- здійснює прийом у члени ПВНУ;

- обирає Координатора первинної партійної організації при кількості членів від 2 до 15 осіб;

- обирає партійний Провід Координаторів в кількості трьох чоловік при кількісному складі первинної парторганізації від 16 до 30 осіб;

- обирає партійний Провід Координаторів в кількості п'яти чоловік при кількісному складі первинної парторганізації від 31 до 50 осіб;

- Координатор (Провід Координаторів) здійснюють постійний зв'язок первинної організації з іншими партійними організаціями та представляють організацію у вищестоящих органах ПВНУ та державних органах влади всіх рівнів;

- організовує роботу по виконанню і пропоганді Програми ПВНУ, рішень свого партійного органу та партійних органів інших партійних організацій, вищестоящих організацій ПВНУ;

- бере участь у формуванні територіальних, регіональних та загальнодержавної парторганізацій;

- втілює у життя розроблені партійні рішення та заходи партійного впливу на соціально-політичну ситуацію в своєму регіоні;

- бере участь у виборах депутатів органів місцевого самоврядування, Верховної Ради України, виборах інших вищих посадових осіб згідно Конституції і чинного законодавства України.

6.Первинні партійні організації ПВНУ в своїй діяльності керуються Статутом та Програмою ПВНУ, рішеннями зібрань. Первинні партійні організації набувають статус юридичної особи у відповідності до чинного законодавства України. Первинні партійні організації можуть мати власні засоби масової інформації.

7.Не менше як дві первинні партійні організації, що налічують загалом в своїх рядах понад 60 осіб можуть утворювати територіальну організацію ПВНУ (далі ТО ПВНУ). ТО ПВНУ може мати в своєму складі від двох до 50 первинних організацій з максимальною кількістю до 2500 членів.

8.Вищим органом територіальної партійної організації є зібрання делегатів. Кількість делегатів є величиною сталою-по два члени партії від кожної партійної організації. Первинна партійна організація делегує своїх представників обираючи їх на партійних зібрання первинних парторганізацій.

9.Зібрання ТО ПВНУ є правомочним якщо на ньому присутньо не менше 80% делегатів за умови представництва хоча б одного делегата від первинної партійної організації. Його рішення є правомочними, якщо за нього проголосувало 80% присутніх на ньому делегатів, але з обов'язковою умовою хоча б одного голоса "за" від кожної партійної організації. Регламент роботи та форма голосування визначається делегатами простою більшістю голосів присутніх на зібранні. Періодичність проведення зібрання не рідше одного разу на рік.

10.Для роботи в міжз'їздівський період обирається територіальний Провід Координаторів (ТПК). Кількісним складом – по одному представнику від кожної первинної організації. В ТПК не можна обирати Координаторів первинної парторганізації. Члени ТПК мають рівні права. Члени ТПК представляють територіальну організацію в органах державної влади та здійснюють зв'язки ТО ПВНУ з іншими партіями чи об'єднаннями громадян. З членів ТПК щомісячно почергово обирається виконавчий комітет ТО ПВНУ в кількісному складі 5 чоловік, члени якого працюють на постійній основі. В ТО ПВНУ, що складається менше ніж з 10 первинних організацій ТПК не обирається, а обирається почергово терміном на один місяць виконавчий секретар, що працює на постійній основі. Позачергові зібрання скликаються на вимогу не менше 30% членів ТПК, або на вимогу 30% первинних парторганізацій, або на вимогу вищестоящих партійних органів.

11.Зібрання ТО ПВНУ:

-обирає ТПК;

-територіальну Контрольну Комісію (ТКК) в кількості 1 представника від кожної первинної партійної організації. ТКК працює періодично, по мірі необхідності. В міжробочі періоди з членів ТКК призначається черговий виконавчий Контролер на постійній основі терміном на один місяць за згодою. Призначення оформляється на засіданні виконавчого комітету ТО ПВНУ. Членом ТКК не може бути Координатор будь якого рівня.

12.Контрольна Комісія ТО ПВНУ:

- здійснює контроль за виконанням партійних рішень зібрань ТО ПВНУ;

- здійснює контроль за фінансовою діяльністю ТО ПВНУ, використанням коштів та збереженням партійної власності;

- здійснює контроль за дотриманням керівними органами ТО ПВНУ вимог Програми і Статуту ПВНУ;

- розглядає скарги членів партії та приймає на основі розгляду скарг рішення;

- виступає захисником інтересів ТО ПВНУ та членів партії в судових засіданнях.

При ТКК ТО ПВНУ може створюватися юридична служба.

ТКК має право відстоювати свою позицію перед зібранням ТО ПВНУ, вимагати скликання позачергового зібрання чи розширеного віче (Віче- зібрання Координаторів всіх рівнів та членів контрольної комісії). ТПК ТО ПВНУ зобов'язаний скликати позачергове зібрання або віче на вимогу 1/3 членів ТКК ТО ПВНУ.

ТКК ТО ПВНУ розглядає апеляції виключених з партії протягом 2-х місяців з дня подачі, але не більше ніж за 3 місяці з дня виключення.

ТКК надає методичну і правову допомогу первинним організаціям.

ТКК:

- вирішує всі питання діяльності територіальної партійної організації;

- заслуховує звіти ТПК та ТКК;

- приймає Статут ТО ПВНУ та Положення про ТКК;

- затверджує делегатів на зібрання вищого рівня;

- бере участь у виборах депутатів органів місцевого самоврядування, Верховної Ради України, виборах інших вищих посадових осіб згідно Конституції і чинного законодавства України.

13.Територіальний Провід Координаторів ТО ПВНУ:

- організовує обговорення в первинних парторганізаціях рішень, стратегії і тактики ПВНУ;

- аналізуючи ситуацію на території своєї діяльності, виробляє пропозиції для вищестоячих органів ПВНУ, які зобов'язані їх розглянути;

- вирішує в період між з'їздами всі питання діяльності первинних організацій, організовує виконання рішень партійних органів вищого рівня;

- засновує, при необхідності, територіальні органи засобів масової інформації, та затверджує редакторів;

- контролює територіальну рубрику в партійній електронній інформаційній системі, робить її аналіз і доводить його результати до первинних партійних організацій;

- бере участь у виробленні територіальної державної політики та у формуванні відповідних територіальних органів влади;

- організовує обліково-інформаційну та фінансову роботу територіальної партійної організації, здійснює інші координаційні та керівні функції, що визначаються рішеннями Головного Проводу Координаторів регіональної організації ПВНУ.

14.Вищим органом регіональної організації ПВНУ (РО ПВНУ) є зібрання делегатів. Кількість делегатів є величиною сталою – по один член партії від кожної первинної партійної організації. Первинна партійна організація делегує своїх представників обираючи їх на партійних зібрання первинних парторганізацій. Обрані делегати мають бути затверджені зібранням територіальної парторганізації.

15.Зібрання РО ПВНУ є правомочним якщо на ньому присутньо не менше 80% делегатів за умови представництва 70% делегатів від кожної територіальної партійної організації. Його рішення є правомочними, якщо за нього проголосувало 80% присутніх на ньому делегатів, але з обов'язковою умовою 70% голосів делегатів від кожної територіальної партійної організації. Регламент роботи та форма голосування визначається делегатами простою більшістю голосів присутніх на зібранні. Періодичність проведення зібрання не рідше одного разу на два роки. На вимогу не менше 60% первинних партійних організацій, або на вимогу 20% територіальних організацій, або по рішенню Головного Проводу Координаторів регіональної організації (ГПК РО) може скликатися позачергове зібрання РО ПВНУ. Місце і час проведення зібрання визначається ГПК РО за 60 днів до його проведення і не менше як за 40 днів до його проведення доводиться до відому первинних партійних організацій. Одночасно з цим, до відома первинних партійних організацій доводиться перелік питань, що виносяться на зібрання. Первинні партійні організації мають право вносити свої пропозиції щодо змін в перелік питань, що виносяться на зібрання. Обов'язковим до включення в перелік є питання, якщо його підтримало 10% первинних партійних організацій або 5% територіальних партійних організацій. Питання знімаються з порядку денного зібрання, якщо проти їх розгляду 30% первинних партійних організацій або 20% територіальних партійних організацій. Включення-виключення питань з розгляду на зібранні припиняється за 20 днів до його проведення. Підготовка зібрання проводиться під безпосереднім керівництвом ГПК РО.

16.Зібрання РО ПВНУ:

- обирає ГПК РО по одному представнику від кожної територіальної організації. Членом ГПК РО не може бути Координатор будь якого рівня або член ТКК. Член ГПК РО обирається терміном на 4 роки. Періодичність обрання членами ГПК РО від первинних організацій носить закінчений циклічний характер, новостворені первинні парторганізації ставляться в кінець черги;

- обирає Центральну Контрольну Комісію РО ПВНУ (ЦКК) в кількості 1 представника від кожної територіальної партійної організації. Член ЦКК обирається терміном на 4 роки. Періодичність обрання членами ЦКК від первинних організацій носить закінчений циклічний характер, новостворені первинні парторганізації ставляться в кінець черги. ЦКК працює на постійній основі. Членом ЦКК не може бути Координатор будь якого рівня або член ТКК;

- вирішує всі питання діяльності регіональної партійної організації ПВНУ і приймає по них рішення;

- заслуховує звіти ГПК РО, ЦКК та інших керівних органів РО ПВНУ;

- приймає Статут РО ПВНУ та Положення про Центральну Контрольну Комісію та вносить до них зміни і доповнення;

- має право виключати членів ПВНУ з партії, дії яких несумісні з Статутом та Програмою ПВНУ при умові, якщо за це рішення проголосує не менше 80% присутніх на зібранні;

- має право, 70% голосів присутніх на зібранні, розпустити територіальну організацію, якщо дії більшості членів ТО ПВНУ суперечать вимогам Статуту та Програми ПВНУ. Первинні партійні організації, що входили до розпущеної ТО ПВНУ в трьохмісячний термін після розпуску,можуть зібрати організаційне зібрання і відновити ТО ПВНУ обравши нові керівні органи і одночасно ввійти з клопотанням перед ГПК РО про проведення позачергового зібрання РО ПВНУ по поновленню членства ТО ПВНУ в РО ПВНУ;

- з атверджує делегатів на зібрання ПВНУ;

- приймає рішення про припинення діяльності РО ПВНУ тільки при умові одноголосності всіх делегатів.

17. В період зібраннями роботою РО ПВНУ керує ГПК РО. Головує в ГПК РО по черзі один з його членів. Термін головування визначається 60 календарними днями. Головуючий є представником РО ПВНУ в усіх позапартійних та державних органах.

18.Головний Провід Координаторів РО ПВНУ:

- заслуховує звіти Координаторів Головного Проводу;

- обирає виконавчий комітет ГПК РО ПВНУ (ВК ГПК РО ПВНУ) в складі секретаря-координатора та виконавчих секретарів (по галузях та видах діяльності), та звільняє їх з роботи;

- заслуховує звіти ВК ГПК РО ПВНУ;

- аналізуючи ситуацію регіоні, виробляє пропозиції для зібрання;

- вирішує в період між зібраннями всі питання діяльності РО ПВНУ організовує виконання рішень зібрання ПВНУ;

- засновує власні засоби масової інформації та затверджує редакторів, затверджує редакційні комітети;

- контролює партійну електронну інформаційну систему, робить її аналіз і доводить його результати до первинних партійних організацій;

- бере участь у виробленні територіальної державної політики та у формуванні відповідних територіальних органів влади;

- організовує обліково-інформаційну та фінансову роботу регіональної партійної організації, здійснює інші координаційні та керівні функції, що визначаються рішеннями зібрання РО ПВНУ;

- затверджує зразки печатки, штампи, дає дозвіл на їх виготовлення та на їх погашення;

- організовує розробку символіки РО ПВНУ;

- розглядає звіт про роботу фракцій ПВНУ в органах влади і приймає в результаті розгляду рішення, яке доводить до відому первинних партійних організацій;

- формує теоретичні центри партії (академії, університети, курси то-що);

- дає розяснення Статуту ПВНУ;

- розробляє нормативні документи, на основі яких територіальні та первинні організації розробляють положення про свою діяльність.

19.Виконавчий комітет ГПК РО ПВНУ:

- організовує поточну роботу РО ПВНУ;

- організовує підвищення освітнього рівня членів ПВНУ;

- координує діяльність партійних організацій РО ПВНУ;

- приймає на роботу працівників виконкому ГКП РО ПВНУ;

- веде партійне господарство (діловодство, статистику, облік);

- організовує обліково-інформаційну та фінансово-господарську діяльність РО ПВНУ;

- приймає участь у підготовці з'їздів та засідань ГПК РО ПВНУ;

- організовує участь РО ПВНУ у формуванні органів державної влади;

- аналізує роботу структур РО ПВНУ та вносить пропозиції щодо її вдосконалення, узагальнює і поширює досвід партійної роботи;

- систематично звітує про свою діяльність ГПК РО ПВНУ.

20.Роботою виконавчого комітету керує секретар-координатор, що є підзвітним ГПК РО ПВНУ і працює під керівництвом головуючого Координатора ГПК РО ПВНУ.

21.Центральна Контрольна Комісія РО ПВНУ:

- здійснює контроль за виконанням партійних рішень зібрань;

- здійснює контроль за фінансовою діяльністю РО ПВНУ, використанням коштів та збереженням партійної власності;

- здійснює контроль за дотриманням керівними органами РО ПВНУ вимог Програми і Статуту ПВНУ;

- розглядає скарги членів партії та приймає на основі розгляду скарг рішення;

- виступає захисником інтересів РО ПВНУ та членів партії в судових засіданнях.

При ЦКК РО ПВНУ створюється юридична служба.

ЦКК РО ПВНУ має право відстоювати свою позицію перед зібранням РО ПВНУ, вимагати скликання позачергового зібрання чи розширеного віче (Віче-зібрання Координаторів всіх рівнів та членів контрольних комісій всіх рівнів). ГПК РО ПВНУ зобов'язане скликати позачергове зібрання або віче на вимогу 1/3 членів ЦКК РО ПВНУ.

ЦКК РО ПВНУ розглядає апеляції виключених з партії протягом 3-х місяців з дня подачі, але не більше ніж за пів-року з дня виключення.

ЦКК надає методичну і правову допомогу ТКК.

22.Вищим органом ПВНУ є зібрання.

23.Зібрання скликається не менше одного разу на три роки. Зібрання скликається за рішенням 50%ТПК ТО ПВНУ або 20% ГПК РО ПВНУ.

24. Зібрання скликається:

- для прийняття Програми і Статуту ПВНУ та внесення в них змін та доповнень;

- для розгляду питання про приєднання до ПВНУ нових територіальних організацій, або про вихід територіальних організацій з ПВНУ;

- для затвердження герба, прапора та гімну ПВНУ;

- для затвердження списку кандидатів до Верховної Ради України або іншого законодавчого органу України (затвердження кандидата в Президенти України від ПВНУ);

- для затвердження питань, що виносяться на Всеукраїнський референдум від ПВНУ;

- для вирішення інших питань державної ваги.

25.Рішення зібрання є обов'язковими до виконання, якщо за них проголосувало не менше ¾ депутатів присутніх на зібранні, але не менше 60% депутатських делегацій регіональних парторганізацій.

26.Рішення зібрання по питаннях прийняття Статуту та Програми партії, внесення змін та поправок до них можливе, якщо ці документи затверджені на зібраннях всіх регіональних парторганізацій ПВНУ.

27.Рішення про вихід регіональної організації з ПВНУ є прийнятим, якщо зібрання регіональної організації, що виходить з ПВНУ прийняв це рішення не менш як 80% голосів своїх делегатів, а представники-депутати від цієї регіональної організації проголосують за вихід одноголосно.

28.Рішення про прийом регіональної організації в ПВНУ є прийнятим, якщо за це проголосувало не менще 2/3 делегатів зібрання. Після прийняття регіональної організації в ПВНУ її делегати приймають участь у роботі зібрання.

29.Список кандидатів до Верховної Ради України або іншого законодавчого органу України по одномандатному виборчому округу включає в себе рівне число кандидатів від кожної регіональної організації ПВНУ і вважається затвердженим, якщо за нього проголосує не менше 80%делегатів від кожної регіональної організації. При затвердженні кандидата на інші державні посади України та затвердженні питань, що виносяться на Всеукраїнський референдум рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосує не менше 70%делегатів від кожної регіональної організації.

30.Кількість делегатів зібрання від кожної регіональної організації є одинаковою. Загальна кількість делегатів має бути такою, щоб забезпечити представництво від кожної територіальної організації.

31.Для підготовки зібрання, не пізніше як за три місяці до його початку, створюється робоча група в кількості двох представників від кожної регіональної організації ПВНУ, яка і готує всі матеріали та забезпечує його проведення. Матеріальні витрати на проведення зібрання в рівних долях беруть на себе партійні регіональні організації. Зібрання проводиться почергово на базі однієї з регіональних парторганізацій. Місце проведення зібрання та час його проведення визначає робоча група, яка повідомляє про це регіональні партійні організації ПВНУ.

32.В період між зібраннями робота партії переноситься в регіони. Контроль за виконанням рішень зібрання покладається на РО ПВНУ та ГПК РО ПВНУ.

IV.Участь ПВНУ у виборах, взаємодія ПВНУ з депутатами всіх рівнів, державними виконавчими органами України,та регіональними (територіальними) виконавчими органами, громадськими організаціями та обєднаннями.

1.ПВНУ через членів своїх партійних організацій бере участь у виборах, сприяючи тим самим формуванню і вираженню політичної волі громадян України.

2.ПВНУ свій вплив на діяльність Верховної Ради України, місцевих рад всіх рівнів, інших державних органів влади здійснює через працюючих в них членів партії та симпатиків партії, застосовуючи при цьому переконання, дискусії. В основу такої роботи беруться вимоги Статуту та Програми ПВНУ, Конституції та законодавства України. Члени ПВНУ, обрані або призначені в органи влади, діють згідно Статуту та Програми ПВНУ, проводячи послідовну лінію на їх реалізацію в повсякденному житті території, регіону та країни в цілому.

3.У відносинах з громадськими об'єднаннями ПВНУ діє на засадах партнерства та діалогу.

4.ПВНУ є самодостатньою партією, але це не є перепоною у підтримці представників інших партій та безпартійних програма дії яких в цілому відповідає основним принципам Програми ПВНУ.

5.ПВНУ може блокуватися з іншими партіями та суспільно-громадськими організаціями близькими по духу і ідеї для досягнення певних цілей політичного характеру.

6.ПВНУ висуває кандидатів у депутати єдиним списком для участі у виборах до Верховної Ради України.

7.Регіональні, територіальні та первинні партійні організації висувають кандидатів до всіх рівнів органів влади, як списком так і одноособово згідно чинного законодавства України.

8.Висуванцями ПВНУ можуть бути як члени партії так і позапартійні симпатики ПВНУ-громадяни України.

9.Депутати-члени ПВНУ не можуть створювати партійні групи, незалежні від партійних органів тих організацій членами яких вони є.

10.ПВНУ тісно співпрацює з молодіжними організаціями, що підтримують її ідеї та принципи, надають їм правову, методичну, кадрову та фінансову допомогу.

V.Прапор, герб, гімн та інша символіка ПВНУ.

1.ПВНУ має свій прапор. Прапором ПВНУ є полотнище розмірами 1:3. Полотнище розділене на три рівновеликі смуги по горизонталі. Верхня смуга світлосинього кольору, що символізує небо – символ віри в єдиного Бога; середня смуга зеленого кольору, що символізує народ України; нижня смуга жовтогарячого кольору, що символізує лани- основне джерело добробуту народу України. Посередині полотнище вертикально розділяє пополам зелена смуга шириною рівновелика горизонтальній зеленій смузі створюючи з нею хрест зеленого кольору. В центрі полотнища розміщено герб ПВНУ. Розміри герба по ширині і по довжині дорівнюють 1,5 ширини середньої смуги.

Регіональні організації мають свої прапори в основу яких покладено прапор ПВНУ з розміщенням на них гербів партійних регіональних організацій.

2.ПВНУ має свій герб. Гербом ПВНУ є стилізований щит в основу якого покладена латинська буква U, що символізує Україну в Європі. Щит коричневого забарвлення в центрі якого з переходом від золотистогарячого до червоного полум'яний Андріївський хрест. Поверх полум'яного Андріївського хреста в центрі щита стилізований козацький хрест горизонтальна частина якого утворена буквами українського алфавіту ПВНУ, вертикальна частина утворена латинськими буквами ПВНУ. Букви золотистожовтого кольру обрамлені абрисом блакитного кольору. Регіональні організації мають свої герби. Територіальні і первинні організації можуть мати свої герби.

3.ПВНУ має свій гімн. Регіональні організації ПВНУ можуть мати свої гімни. Територіальні і первинні ороганізації гімнів не мають.

4.ПВНУ та її партійні організації можуть мати іншу символіку.

VI. Правовий статус, фінансово-господарська діяльність, власність та кошти ПВНУ.

1.ПВНУ є спілкою регіональних партійних організацій.

2.Регіональні організації ПВНУ є юридичними особами, мають свої печатки, штампи і бланки встановленого взірця, шо затверджуються ГПК РО ПВНУ і реєструються у встановленому порядку.

3.Територіальні організації ПВНУ є юридичними особами, мають свої печатки, штампи і бланки встановленого взірця, шо затверджуються ТПК ТО ПВНУ і реєструються у встановленому порядку.

4.Первинні партійні організації ПВНУ беруться на облік відповідними територіальними організаціями, легалізуються у відповідності з чинним законодавством.

5.Регіональні та територіальні організації ПВНУ мають у власності кошти та майно, необхідне для здійснення їх статутної діяльності.

6.Організації ПВНУ не несуть відповідальності за майнові зобов'язання одна одної.

7.Організація ПВНУ набуває права власності на кошти та їнше майно, передане їй державними, громадськими, приватними та їншими організаціями в установленім законодавством України порядку; а також майно придбане за рахунок власних коштів організації (в тому числі придбане за членські внески), кошти пожертвувані громадянами, підприємствами та організаціями, а також майно придбане на інших підставах, що не заборонено чинним законодавством по місцю придбання майна. Організації ПВНУ можуть мати майно за межами України, а також за межами планети Земля.

Організації ПВНУ мають право отримувати кошти від продажу літератури, агітаційно-пропогандистських матеріалів, виробів з власною символікою, від надання рекламних послуг у власних органах масової інформації, здачі в аренду своєї власності, проведення фестивалів, свят, виставок, лекцій та інших торгових операцій згідно чинного законодавства.

8.Обсяг щомісячних членських внесків визначається зборами первинної партійної організації і узгоджується з ТПК ТО ПВНУ.

9.Розмір перерахувань членських внесків первинними партійними організаціями до територіальних та регіональних проводів визначається вищими органами цих організацій.

10. ТО ПВНУ, РО ПВНУ, створені ними установи та організації (академії, інститути, видавництва, підприємства, телерадіокомпанії тощо) зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статзвітність, бути зареєстрованими в органах податкової адмінсистеми та відчисляти до бюджету податки і платежі в порядку і розмірах передбачених чинним законодавством.

11.Припинення діяльності організацій ПВНУ може бути здійснена шляхом її реорганізації або ліквідації. Реорганізація організацій ПВНУ здійснюється за рішенням відповідних зібрань. Ліквідація організацій ПВНУ можлива тільки на підставі рішення зібрання, або за судовим рішенням. Ліквідація за рішенням зібрання неможлива, якщо проти неї виступає хоча б дві організації нижчого рівня.

12.Майно та фінансові кошти ліквідованої ПВНУ, за судовим рішенням, переходять у власність держави або у власність інших юридичних, приватних осіб згідно судового рішення.

13.При самоліквідації, майно передається у власність іншим суб'єктам згідно рішення ліквідаційної комісії. Спірні майнові претензії розглядаються в судовому порядку згідно чинного законодавства.

14.Якщо при самоліквідації партійної організації вищого рівня проти такого рішення виступає одна партійна організація нижчого рівня то все майно передається в ту партійну організацію ПВНУ вищого рівня до якої вливається організація нижчого рівня самоліквідованої партійної організації ПВНУ.

Коментарі

© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua