Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації

Скрижаль організації життя Первинної громади. Частина друга "Земне життя громади". Розділи 28,29.

Пайташ Передрук | 27.06.2007 12:06

-14
Рейтинг
-14


Голосів "за"
3

Голосів "проти"
17

Освіта для всіх членів громади є обов'язковою. Інформація – це сукупність всіх знань, що передаються усно або за допомогою будь-яких засобів передачі інформації на будь-яких носіях інформації від однієї людини іншій людині, від однієї людини групі людей, від однієї групи людей іншій (іншим) групам людей.

28.Освіта.

1.Освіта для всіх членів громади є обов'язковою. 2.Освіта ділиться на загальну і спеціальну.

3.Загальна освіта розпочинається з року дитини. 4.До двохрічного віку дітей можуть навчати батьки, незалежно від їх професійної освіти. 5.Батьки, або один з батьків, що мають вищу спеціальну освіту можуть самостійно навчати дітей загальній освіті до п'ятирічного віку, а за допомогою навчальних спеціальних програм, розміщених на будь-яких носіях інформації, до дванадцятирічного віку. 6.Щорічно учень проходить тестування на предмет засвоєння необхідного об'єму загальноосвітніх знань починаючи з двохрічного віку до чотирнадцяти років; тестування проводиться при Навчальних Центрах громади. 7.Для дітей, які не можуть навчатися батьками, з двохрічного віку призначається з числа членів громади, що мають відповідну педагогічну (або іншу) освіту Учитель, який має навчити дитину. 8.Учителем може бути і Наставник. 9.Учитель проводить заняття з дитиною по одній годині щоденно, в години і в місці погоджених з батьками дитини до досягнення дитиною п'ятирічного віку. 10.З п'ятирічного віку до дванадцяти років діти набувають загальну освіту разом з спеціальною освітою; навчання в цей період проводиться або в домі дитини, або в Навчальних Центрах громади.

11.Спеціальна освіта ділиться на вузькопрофесійну, комплексну і академічну. 12.Спеціальна освіта є початкового рівня (професіонал), середнього рівня (майстер), вищого рівня (Учитель або Наставник). 13. Кожний здоровий член громади має мати, до досягнення ним двадцятип'ятирічного віку, не менше чотирьох спеціальних освіт початкового рівня та двох освіт середнього рівня або чотирьох спеціальних освіт початкового рівня та однієї освіти вищого рівня.

14.Вузькопрофесійна освіта – це навики теорії і практичне вміння по окремому виду діяльності (професії).

15.Комплексна освіта – це навики теорії і практичне вміння по не менше як трьом професіям, що стикуються одна з одною.

16.Академічна освіта – це навики теорії і практичне вміння по не менш як п'ятьом галузям знань.

17.Спеціальній освіті навчаються громадяни з п'ятирічного віку. 18.Спеціальна освіта є обов'язковою для всіх громадян, незалежно від їх статі та стану здоров'я. 19.Громада надає кожному громадянину широкі можливості для здобуття будь-якої освіти, за його вибором, за рахунок громади, до двадцятип'ятирічного віку на стаціонарній формі навчання, а після досягнення двадцятип'ятирічного віку на заочній (або самостійній – дистанційній) формі навчання. 20.Для підтвердження набуття професійних навиків і теоретичних знань, після кожного вивченого курсу учень складає тестовий іспит при відповідному учбовому закладі, а після вивчення повного циклу по даній професії пише письмову роботу, яку захищає при Вченій Раді відповідного учбового закладу; по результатам захисту йому присвоюється відповідна кваліфікація і видається відповідний документ, що підтверджує цю кваліфікацію. 21.Для здобуття комплексної освіти, кандидат на неї, самостійно, пише наукову роботу (або представляє свій власний винахід) та подає її (його) до Вченої Ради відповідного вищого учбового закладу (кооперування з іншими кандидатами не допускається).

22. Результатом здобуття комплексної освіти є присвоєння звання Кандидата Наук з врученням відповідного документу. 23. Для здобуття академічної освіти кандидат на неї має мати не менше п'яти комплексних освіт з різних галузей науки; він подає відповідні документи, які підтверджують це, у Вищу Вчену Раду за рішенням якої йому присвоюється звання Академіка з врученням Іменної Гривні Академіка та Диплома Академіка.

24. Вчена Рада Учбового центру Громади очолюється Кандидатом Наук.

25. Середній спеціальний учбовий заклад має мати в своєму складі викладацький колектив в який входить не менше семи Кандидатів Наук. 26.Вчена Рада середнього спеціального учбового закладу очолюється Кандидатом Наук.

27. Вищий учбовий заклад має мати в своєму складі викладацький колектив в який входить не менше двадцять одного Кандидата Наук і не менше одного Академіка. 28.Вчена Рада вищого учбового закладу очолюється Академіком.

29. Вища Вчена Рада створюється Головами Вчених Рад вищих учбових закладів не менше ніж семи вузів Землі або Регіону. 30.Очолює Вищу Вчену Раду один з Академіків, почергово, терміном на один рік.

31. Всі Академіки Держави створюють Академію наук Держави. 32.Інших Академій наук в Державі не передбачено.

33. Всі громадяни Держави рівні між собою, незалежно від їх освітнього рівня. 34.Привілеїв або пільг наукові звання не дають. 35.Не може бути поблажливості або упередженості при присвоєнні наукового звання.

36.Громадяни Держави, можуть бути почесними членами Академій інших держав.

29.Інформація в Первинній громаді (Державі)

1.Інформація – це сукупність всіх знань, що передаються усно або за допомогою будь-яких засобів передачі інформації на будь-яких носіях інформації від однієї людини іншій людині, від однієї людини групі людей, від однієї групи людей іншій (іншим) групам людей.

2.Засобами інформації є матеріальні пристрої та носії інформації, що служать для передачі та зберігання інформації.

3.Інформація поділяється на інформацію загального користування та інформацію спеціального користування.

4.До інформації загального користування відносяться:

- Закони Первинної громади та міжнародні правові акти та Закони;

- наукова та технічна друкована література, що використовується в навчальному процесі та її різновиди на інших носіях інформації;

- історично-наукова, історично-релігійна та історично-художня друкована література та її різновиди на інших носіях інформації;

- художня друкована література, кінофільми, телефільми та телепередачі та їх різновиди на інших носіях інформації морально-романтичного змісту;

- релігійна література та її різновиди на інших носіях інформації;

- періодичні інформаційні видання на будь-яких носіях інформації;

- інструктивно – рекламна інформація на будь-яких носіях інформації;

- життєві спогади та моральні висновки з них, що стосуються тільки персонально особи яка виносить свої спогади життя на людський загал, на будь-яких носіях інформації;

- інформація про життя Посадових Осіб всіх рівнів та кандидатів на Посадових Осіб всіх рівнів, на будь-яких носіях інформації;

- інша інформація дозволена Законом Первинної громади, якщо її розповсюдження не є втручанням в особисте життя людини, не розпалює міжетнічної, міжрелігійної, міжрасової, міждержавної ворожнечі, не порушує моральних і релігійних принципів і законів, не є насильним втручанням в свідомість людини.

5.Інформація загального користування не може містити елементи насилля, не може порушувати моральних і релігійних принципів прийнятих в громаді (Державі), не може порушувати прав особистості. 6.Засоби інформації загального користування можуть бути як у Власності Первинної громади та у Колективній власності Первинних громад так і у Приватній власності та у Колективній Приватній власності. Інформація загального користування, на будь-яких носіях інформації, може знаходитися як в Громадській так і у Приватній власності.

7.Всі засоби передачі і розповсюдження інформації, (за винятком ручних пишучих пристроїв, механічних пишучих пристроїв індивідуального користування, механічних і електронних друкованих, копіювальних, малювальних, креслярських та скульпторських пристроїв, що не мають виходу до глобальної, загальнодоступної, мережі) є засобами масової інформації. 8.Володіння засобами передачі і розповсюдження масової інформації є виробничо-професійною діяльністю і реєструється в Первинній громаді як підприємницька діяльність. 9.Одночасне виготовлення (розповсюдження), або виготовлення (розповсюдження) більше десяти копій будь-якої інформації протягом тридцяти днів, є підприємницькою діяльністю в галузі інформації.

10.Всяка інша інформація на будь яких носіях інформації є інформацією спеціального користування. 11.Інформація спеціального користування ділиться на дванадцять рівнів доступу. 12.Відношення тієї чи іншої інформації до інформації відповідного рівня доступу визначається Скрижалем Організації Життя громади та Законом Первинної громади про спеціальну інформацію. 13.Інформація спеціального користування може бути у Приватній і Громадській власності. 14.Для володіння спеціальною інформацією Приватна особа має мати відповідний рівень допуску і можливість зберігання цієї інформації в недоступному для інших осіб, що не мають відповідного рівня допуску для ознайомлення і вивчення даної інформації. 15.На отримання допуску до ознайомлення і вивчення з інформацією відповідного рівня мають право всі громадяни Первинної громади (Держави) які пройшли відповідне навчання і склали відповідні іспити, а також (на доступ до інформації вище п'ятого рівня) перевірені на стійкість психіки і морально-психологічну підготовку. 16.Вся інформація спеціального користування, що є власністю Первинної громади, зберігається в спеціальних сховищах інформації (Спеціальних секторах Архівів). 17.Доступ до інформації спеціального користування суворо обмежений і контрольований. 18.За порушення Законів, що стосуються зберігання, ознайомлення, вивчення та розповсюдження інформації спеціального користування, винних притягається до Суду. 19.Обмеження у праві на користування спеціальною інформацією визначає Суд. 20. Спеціальна інформація та будь-які відомості про неї не може розповсюджуватися в засобах масової інформації.

21.Рівні спеціальної інформації та види інформації, що належать до цього рівня:

ПЕРШИЙ РІВЕНЬ – вся інформація про особу в Реєстраційній службі Первинної громади.

ДРУГИЙ РІВЕНЬ – інформація не рекомендована для осіб з певними вадами психіки (важка для їх розуміння інформація, що може бути тлумачена ними всупереч істині).

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ – інформація про розмноження, особливості розмноження (статевого розвитку) живих організмів, дітородні (статеві) відносини між чоловіком і жінкою.

ЧЕТВЕРТИЙ РІВЕНЬ – інформація по спеціальним розділам філософії, релігії, історії, права, медицини, науки і техніки, що не входить в загальноосвітній і курс загальної спеціалізації.

П'ЯТИЙ РІВЕНЬ – інформація про різновиди боротьби без зброї та навчальні матеріали з даного питання, інформація по оволодінню навиками користування зброєю паралізуючої дії, історична інформація про війни з описом жорстокостей військових дій, інформація про терористичні акти, художні твори минулого на будь-яких носіях інформації, в яких розповідається про жорстокості війни та терористичні акти, статистичні дані про військові дії та терористичні акти.

ШОСТИЙ РІВЕНЬ – інформація про прилюдний показ дітородних (статевих) стосунків між самцем і самкою (чоловіком і жінкою) на будь-яких носіях інформації створених як науковий документ або художній, публіцистичний, історичний твір в минулому, або інше.

СЬОМИЙ РІВЕНЬ – те ж, що і шостий рівень але з елементами насилля.

ВОСЬМИЙ РІВЕНЬ – інформація, що стосується будь-яких видів насилля на будь-яких носіях інформації.

ДЕВ'ЯТИЙ РІВЕНЬ – інформація, що стосується інших (нехристиянських) релігій, релігійних філософій, вірувань, культів, обрядів.

ДЕСЯТИЙ РІВЕНЬ – інформація про виготовлення зброї несмертельної (паралізуючої, екранізуючої то-що) дії; інформація про всі види наступальної боротьби без зброї.

ОДИНАДЦЯТИЙ РІВЕНЬ – інформація про виготовлення зброї смертельної дії, зброї масового знищення; інформація про культи жорстокості і насилля; інформаційні матеріали розслідувань і судових процесів, що стосуються військових злочинців, терористів та насильників.

ДВАНАДЦЯТИЙ РІВЕНЬ – інформація по впливу на психіку людини; інформація про гіпноз у всіх його проявах і різновидах; інформація про ворожбу та кабалістику; інформація про людиноненависницькі теорії і вчення; інформація про поклоніння злу; інформація про людоїдство.

22. Будь-який громадянин держави, що досяг чотиринадцятирічного віку, має право пройти навчання і перевірку на отримання будь-якого рівня доступу до спеціальної інформації. 23.Перевірка проводиться способом відповіді на питання в анонімному режимі під девізом (опечатана скринька з девізом для визначення особи відкривається комісією після рішення її стосовно виконання або невиконання умов перевірки). 24.В результаті перевірки комісія визначає рівень допуску до спеціальної інформації. 25.Повторна перевірка для отримання вищого рівня допуску на вимогу громадянина можлива через тридцяти календарних днів після попередньої. 26.Перевірка проводиться в будь-якій Первинній громаді або в будь-якій громаді вищого рівня при Архіві громади. 27.Членами комісії є: Хранитель архіву громади, Громадський Наглядач Законів громади та два громадянина старше чотиринадцяти років, що мають відповідний рівень доступу до інформації, але не нижче рівня на який претендує екзаменована особа... 28.Комісія працює по мірі необхідності. 29.Питання по ступеням рівнів готуються колективом вчених і затверджуються Віче Первинної громади як Закон.

30.Посадовці виконавчих органів громад всіх рівнів, Посадовці виконавчих органів Держави (кандидати на посадовців всіх перерахованих рівнів) мають мати рівень доступу до спеціальної інформації не нижче П'ЯТОГО, а Посадовці Судової влади, Воїни Первинної громади (Держави) мають мати рівень доступу до спеціальної інформації не нижче ДВАНАДЦЯТОГО.

31.Віче Первинної громади визначає належність тієї чи іншої інформації, що необумовлена в Скрижалі Організації Життя громади, до відповідного рівня доступу і оформляє це Законом. 32.Віче Первинної громади може заборонити використання будь-якої інформації або дати дозвіл на знищення її, якщо інформація несе загрозу існуванню Первинної громади (Держави), загрожує здоров'ю (душевному стану) окремих людей або здоров'ю (душевному стану) всіх мешканців Первинної громади (Держави).

33. Всю відповідальність за порушення Законів по створенню використанню і розповсюдженню спеціальної інформації несуть творці та власники інформації, власники засобів масової інформації. 34.Тиражування (розмноження з метою передачі до іншої особи) спеціальної інформації проводиться тільки з дозволу Суду, з обов'язковою реєстрацією назви, часу розмноження, кількості примірників та даних на нового власника (нових власників).

35.Скульптури та інші вироби мистецтва, картини, плакати, фотографії, художні книги, художні кінофільми, художні телефільми, анімаційні (мальовані будь-яким способом) фільми, вистави, періодичні газети і журнали, будь-яка друкована чи виготовлена іншим способом продукція, що має призначення для ознайомлення з широким загалом мешканців Первинної громади (Держави), не може містити сцен насилля, дітородних (статевих) сцен, оголених дітородних (статевих) органів в непристойному розміщенні (ракрусі), непристойних і хворобливих людських фантазій, образливих сцен і зображень по відношенню до релігії, людини і всього живого. 36.Художньо-літературна інформація в будь-якому творенні і на будь-яких носіях інформації має бути реалістично-романтична, така, що приносить радість і задоволення людині і не ображає її честь та достоїнство, відповідає загальноприйнятій в Первинній громаді моралі. 37. Масова інформація не має нести негативного впливу, не має формувати в людини страх і ненависть, не має створювати нездорової цікавості. 38.Масова інформація має формувати в людини любов до ближнього, здатність творити добро, неприйняття зла та насилля.

39.Первинна громада (Держава) захищає своїх громадян та мешканців, всіма існуючими доступними засобами, від впливу інформації, що розповсюджується в інших країнах з низьким ступенем цивілізації, яка відноситься до спеціальної і заборонена в Первинній громаді (Державі), як масова інформація.

40.За розповсюдження інформації, що формує у людини негативні емоції: страх, ненависть, злобу, жорстокість, насилля то що, винні у цьому злочині мешканці громади несуть відповідальність згідно Законів Первинної громади (Держави) (Можливе застосування вищої міри покарання – позбавлення громадянства і вигнання за межі Первинної громади). 41.Цей же злочин вчинений громадянином іншої держави або особою без громадянства, що на момент вчинення злочину були мешканцями громади з статусом гостя, карається вигнанням особи, що вчинила злочин, за межі Первинної громади (Держави) без права подальшого проживання на території Первинної громади (Держави) – довічно.


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua