Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги

Додати стрічку статей сайту до свого iGoogle
Останні публікації
конец   света   будущее   сирин   ефрем

ХРОНОЛОГИЯ ПРОРОКОВ и ПРОРОЧЕСТВ ч.17


0
Рейтинг
0


Голосів "за"
0

Голосів "проти"
0

Христианский писатель Ефрем СИРИН

ХРОНОЛОГИЯ ПРОРОКОВ и ПРОРОЧЕСТВ ч.17
ч.17

Христианский писатель Ефрем СИРИН

Ефре́м Си́рин (сир. ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ Mor/Mar Afrêm Sûryāyâ, греч. Ἐφραίμ ὁ Σῦρος; ок. 306, Низибия - 9 июня 373, Эдесса)  - христианский богослов и поэт, один из великих учителей церкви IV века.

Канонизирован в лике преподобных. Память в Православной церкви совершается 28 января (10 февраля), в Католической церкви - 9 июня.

Родился в городе Низибии. По сказанию его сирийского жизнеописания, Ефрем Сирин был сын от родителей благочестивых.

Сам Ефрем Сирин называет себя человеком "неучёным и малосмысленным", но это сказано им лишь по смирению: его учёности "удивлялся", по выражению Феодорита, даже Василий Великий! О котром шла речь в предыдущей части. И по сути он является самым высокобнфии мы уже рассмотрели выше.

В сочинениях самого Ефрема Сирина видно хорошее знакомство с произведениями не только христианских учёных, но и с "эллинской мудростью", с языческой мифологией и началами тогдашнего естествознания.

В своих проповедях Ефрем Сирин говорит о пользе знания и образования, которое, по его выражению, "выше богатства"!

Сочинения Ефрема Сирина ещё при его жизни переведены были на греческий язык.

По словам Иеронима, они читались в церквях после Св. Писания, как это в древности делалось с творениями Ерма и Климента Римского.

Число его сочинений, по Фотию, простиралось до 1000, не считая составленных им и вошедших отчасти в богослужебное употребление молитв, а также стихотворений, излагавших учение церковное и положенных на народные напевы с целью противодействовать распространению ереси Вардесана.

Но вот русский перевод творений Ефрема Сирина (Московская духовная академия, 1848) не содержит в себе даже всех изданных его творений (всего лишь 265 заглавий).

А если проанализирувать все дошедшие до нас труды Ефрема Сирина то оказывается на первое место среди сочинений Ефрема Сирина занимают его толкования на Св. Писание. Между экзегетами восточной церкви Ефрем Сирин занимает одно из первых мест.

Особенную цену его толкованиям придаёт знание иврита, этнографии и географии Палестины.

Гораздо ниже по достоинству догматствование Сирина ибо состоянию сирийской церкви в его время для ее прихожан нужно было элементарное изложение христианского учения, а не ученная премудрость.

И тем не менее всё своё теоретическое миросозерцание Ефрем Сирин обосновывает исключительно на религиозных началах, на так называемой "вере церкви", чуждаясь современного ему спекулятивного богословия.

Это охранительное, строго конфессиональное направление богословия Сирина составляет черту, резко обособляющую его от других великих церковных учителей его времени.

Лучшую часть сочинений Ефрема Сирина составляют его проповеди и пророчества, особенно нравоучительные!

Он не столько доказывает, сколько высказывает свои мысли и чувства.

И его в то время так и называли современики – "Сирийский пророк".

Его проповедь покаяния не есть проповедь мрачного и безотрадного состояния духа.

Он обращает мысль слушателя к христианскому учению о благости Божией; уныние выставляется им как тяжкий грех.

Одни поучения его кратки и имеют форму гномических наставлений древнегреческих философов; другие изложены в форме дооригеновской гомилии, то есть настоящей беседы - диалога учителя с учениками; третьи представляют тип оригеновской гомилии, то есть последовательного толкования большего или меньшего отрывка Св. Писания, перемежающегося нравоучениями; четвёртые - настоящие обширные тематизованные слова (греч. λόγοι), характеризуемые всесторонним объяснением предмета и истинно ораторским изложением.

К этой группе, самой многочисленной, принадлежат наиболее известные проповеди Ефрема Сирина: семь слов о втором пришествии Христовом, о воскресении мёртвых, о страданиях Спасителя, о кресте, о терпении, о вере, о посте, о добродетелях и пороках, о гордости

Но есть еще и поэтические наследие Ефрема Сирина которое делится на строфические "мадраши" (распеваемые гимны) и нестрофические "мемры" (гомилии в поэтической форме, не распевались). Сохранилось около 400 гимнов, которые уже к V веку объединялись в тематические сборники.

Ефрему Сирину традиционно приписывается авторство "молитвы Ефрема Сирина", в которой, по мнению Серафима Вырицкого, все Православие и все Евангелие.

Вот текст этой "универсальной молитвы"!

Господи и Владыко живота моего,

дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми.

Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему.

Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя прегрешения,

и не осуждати брата моего,

яко благословен еси во веки веков, аминь.

Боже, очисти мя грешного!

Аффоризмы Ефремя Сирина

Блажен и троекратно блажен тот, кто не повредил языка своего злословием других, кто языком не осквернил сердца, но разумеет, что все мы состоим под наказанием, и не услаждается злословием других, но раздражен против этой страсти. Ибо кто не злословит другого, тот соблюл себя неукоризненным.

(0

Добрый человек есть как бы мысль Божия.

(0)

Думай о хорошем, чтобы не думать о худом, потому что ум не терпит быть в праздности.

(0)

Если перенесешь злословие, то узнаешь путь долготерпения.

(0)

Если терпеливо сносишь людскую злобу, то узнаешь благородство доброты.

(0)

Если увидишь брата малодушествующего или немощного, то прекрасно иметь к нему сострадание.

(0)

Если хочешь препобедить уныние, займись хотя бы ненадолго каким-нибудь рукоделием, или читай, или часто молись.

(0)

И своим и чужим делай добро, сколько можешь, и доброму и злому говори доброе слово.

(0)

Кто нашел путь долготерпения, тот нашел путь жизни.

ПРЕДСКАЗАНИЯ

За время своей писательской жизни Ефрем Сирин сделал очень много прогнозов и пресказаний и их в этой работе (из за ее формата) затруднительно даже просто перечислить! И поэтому я только приведу два из них, а со всеми остальными вы уважаемые читатели сможете онакомится перейдя вот на этот сайт:http://apokalypsis.ru/sv.-efrem-sirin-/

Тут будет что прочесть и над чем подумать все тем из вас уважамые читатели, кто искренее интересуется будущим

Прп. Ефрем Сирин говорит:

"Ибо такой способ употребит мучитель, что все должны будут носить на себе печать зверя, и в таком только случае можно им будет покупать себе снеди и все потребное; и поставит надзирателей исполнять его повеления.

Заметьте, братия мои, чрезмерную злокозненность зверя и ухищрения его лукавства, каким образом начинает он с чрева, чтобы человек, когда приведен будет в крайность недостатком пищи, вынужден был принять печать его, т.е. злочестивые начертания, не на каком-либо члене тела, но на правой руке, а также на челе, чтобы человеку не было уже возможности правою рукою напечатать крестное знамение и также на челе назнаменовать святое имя Господне или славный и честный Крест Христа и Спасителя нашего.

Ибо если кто не будет запечатлен печатью зверя, то не пленится и мечтательными его знамениями.

Притом и Господь не отступает от таковых, но просвещает и привлекает их к себе".

"По исполнении же трех с половиной лет власти и действия нечистого и когда исполнятся соблазны всей земли, придет наконец Господь, подобно молнии, блещущей с Неба, придет Святой, Пречистый, Страшный, Славный Бог наш с несравненною Славою в предшествии Его Славы чинов Архангельских и Ангельских:

"Восстаните, почившие, се, пришел Жених!"

Отверзутся гробы и во мгновение ока пробудятся все колена земная и воззрят на святую лепоту Жениха... мучитель со своими демонами, связанный Ангелами, а также все приявшие печать его, все нечестивцы и грешники связаны будут и приведены пред судилище.

И Царь даст на них приговор вечного осуждения, в огонь неугасимый. Все же, не приявшие печати антихристовой и все скрывающиеся в пещерах, возвеселятся с Женихом безпредельные веки веков".

"И зверь, который был и которого нет, есть восьмой, и из числа семи, и пойдет в погибель" (Откр. 17:11).

Современное толкование пророчества таково:

"Восьмой, и из числа семи" означает, что всемирное царство (восьмое) будет формироваться на основе Евросоюза (седьмого). Оно будет из числа семи прежде него существовавших и одновременно уже новым – восьмым".

А Св. Андрей Кесарийский пишет: "Зверь есть антихрист; он восьмой, потому что после семи царств восстанет для обольщения и опустошения земли; от семи же он, как появившийся от одного из сих царств".

"И десять рогов было у него" (дан. 7:7).

Антихрист объявится среди "десяти царей", власть их будет коротка, ибо сказано, что они – "цари на один час", а потом они предадут власть и царство антихристу (Откр. 17:13).

Жид из колена Данова, рожденный в новом Вавилоне – (США-автор), он явится среди "десяти царей", объединит под своей властью мир и будет коронован в Иерусалиме как царь Вселенной...

Вот так обстоят дела дорогие читатели! Внимательно следите за событиями происходящими в Иерусалиме, чтобы не пропустить время прихода Антихриста!!!

(конец ч.17)


© 2007 - 2020, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua