Пошук на сайті:
ЗнайтиНародні блоги
Григорій Рукас: Гарантоване здоровя людини.

Григорій Рукас: Гарантоване здоров"я людини.

museum-ukraine | 12.09.2015 23:52

0
Рейтинг
0


Голосів "за"
0

Голосів "проти"
0

При глибокому вивченні цієї проблеми всі розу-мні люди погодяться з тим, що еску-ла-пія, тобто меди-цина: офіційна, традиційна, нетра-ди-ційна, на-род-на, всі знахарі і цілителі аб-со--лю-тно ніякого відношення не мають до забезпечення гарантованого здоров'я людини. Це просто не їх справа. Навпаки – всім їм потрібні хворі пацієнти.

Григорій Рукас: Гарантоване здоров''я людини.
Чи може сучасна медицина забезпечити ці умови? Відповідь однозначна – Ні!

При глибокому вивченні цієї проблеми всі розу-мні люди погодяться з тим, що еску-ла-пія, тобто меди-цина: офіційна, традиційна, нетра-ди-ційна, на-род-на, всі знахарі і цілителі аб-со--лю-тно ніякого відношення не мають до забезпечення гарантованого здоров'я людини. Це просто не їх справа. Навпаки – всім їм потрібні хворі пацієнти.

Їхня справа – ремонт, "лі-кування", яку прийнято вважати, вже хворого тіла в якому виник біль. Зазвичай люди звертаються до ліка-ря тільки тоді, коли вже по-трібна медична допомо-га. Без больового симпто-му ніхто в лікарню не йде. А це часто початок кінця. На-магання ліка-рів якомога ра-ніше вия-ви-ти хво-робу при-веде тільки до необхідності придбання біль-шого об'єму ліків. Причини захворювань, лікар просте не знає, а роз-виток захворюван-ня лікар зупи-нити вже не може, бо він не знає дійсної при-чини захво-рювання і мето-ду усунення її. Ві-домий лікар-кар-діо-лог М.Амосов по-мер від хвороби серця. Як хірург-слюсар по ремо-нту серця він був найви-датнішим, а причини захво-рювання серця він не знав. Причина захво-рювання се-рця, як і причина алкоголі-зму, є звичай-ний сколіоз, що є абсо-лютно у всіх.

Зараз під наглядом ліка-рів-педіатрів ростуть дітки, у яких до одного року вже сформований сколіоз, фор-мується остеохондроз і кі-фоз. З таким станом хреб-та жодна людина не може бути здоро-вою і жити біль-ше ніж 0,1 частини свого життя. Всі при-речені бути хворими, лікува-тися, і, недолі-кував-шись, по-ми---рати. Так продовжується про-тя--гом 4300 років, з часів Тро-ян-ської війни. Настав час все це змінити. Така нау-кова думка і практика вже є. В той час дочка бога-лікаря Еску-ла-па, богиня Па-нагія, (Пана-цея в римській транскрип-ції) була повиту-хою і у кожної народ-женої дитини, вона і такі як вона, усували першо-при-чину всіх захворю-вань, піс-ля чого люди жили до 900 літ, ніколи не хворіли і не старіли. (Читайте Біблію). Вона своїми пальцями, з божою допомогою, випря-мляла скру-чені в клубок нерво-ві волокна в сіднично-му нер-вові новона-род--же-но-го злі-ва на стегні, що є і зараз у кожного. З часом ці відо--мості й така мето-дика були втрачені. Понят-тя і діяль-ність Панацеї бу-ли сплюн-дро-вані і підня-ті на сміх. (У всіх тлумач-них слов-никах світу з цього приводу записана дурни-ця, мовляв, що вона була "все-зці-лю-ючою", або, що це ліки від усіх хвороб, придумані алхіміками, але цю дурницю по-вторюють всі). А в дійсно-сті поняття "пана-цея" озна-чає – усунен-ня першопри-чини всіх захво-рювань лю-дини. Коли немає причини, не настає наслідок. Зараз це вже знову можливе.

Ця страшна кулька- є програма "Хворіти і вмирати". За кожен день життя з нею людина втрачає 15 днів свого життя, за один рік – 15 років. Розрекламований "Здо-ровий спосіб життя" ніякого відношення не має до забезпечення здоров'я. Інших причин захво-рю-вань не іс-нує. Цю кульку я наз-вав "Ка-псула адвоката Ру-каса". У теорії ме-ди-цини всього Сві-ту відо-мос-тей про цю кульку і її страшне призна-чення не існує. Дані роз-ділу "етіоло-гія" по всіх захво--рю-ваннях, причина їх виник-нення, не відповідають дійсності. На викладені в ньому чинники реагують тільки вже хворі орга-ни, здо-рові на них не реа-гують. Не існує спадкових хво-роб. Але є повторення захво-рювань, що є, або були у бать-ків за ра-хунок успад-кування дитиною форми тіла. Якщо у дитини усунути капсулу, повторення не відбу--деться, захворювання не вини-кнуть. Відповідно і ліку-вальна діяльність зараз і надалі, без усунення причини захво-рю-вання, без понов-лен-ня жив-лен-ня, трофіки, орга-нів і ча-стин тіла,також бу-де не-пра--вильною, неефек-тив-ною. Тео-рію і прак-тику ме-дицини по-тріб-но термі-ново змі-ню-ва-ти.

Че-рез "Капсулу адво--ка-та Ру-ка-са" виникає остео--хон--дроз, ско-ліоз, кіфоз, ло-р-доз, плоско-стопість і інше. Остео---хондроз не лікуєть-ся, це неможливо. Це взагалі не хвороба, це стан хребта. Він зни-кає сам, як у верблюда гор-би до весни, після усунення капсули. Остеохо-ндроз – єдина при--чина за-хворювань всіх внут--ріш--ніх органів, і виникає він не від порушення обміну речовин, як стверджують лікарі, а від не протікання части-ни спин-номоз-кової ріди-ни в кінцівку через капсулу. "Надли-шок" цієї рідини ви-тікає на верхні шийні хребці (там виникає горбик) і випа-ро-вується в простір, а сухі фрак-ції ріди--ни залишаються на хреб-цях і в дисках. Так утво-рюється остео-хондроз. За рахунок ущіль-нення дисків стається грижа дисків, хребці ущі-льню-ються між собою і за-тискають соматичну нерво-ву систему, що забезпечує функ-ціо-ну-вання і живлення всіх внутрішніх орга-нів. Ви-никають хвороби внут-ріш-ніх органів і всього тіла. Ліку-ван-ня захво-рювань без усу-нен-ня причини, без віднов-лення живлен-ня клі-тин, (по-новлен-ня трофіки) абсо-лют-но не-пра-виль-но. Практич-но це не-мож-ливо. Як можна під-живлювати рослини на ого-роді селітрою, без по-нов-лен-ня водопостачання? Таке "під-жив-лення" для ро-слин буде отрутою, а таке "ліку-вання" евта-назія. Най-страш-ніше, що відбу-ваєть-ся внаслі--док пору-шен-ня жи-влен--ня клітин, це те, що на-віть голодуюча клітина пови-н-на ділитися. А в неї немає потріб-ної сили, і при ділен-ні народ-жується мутант, урод,який є новою фор-мою життя, що паразитує в ті-лі. На деревах їх називають кап, омела, чага а в тілі лю-дини – рак. Рак немож-ливо виліку-вати, його можна тіль-ки ви-да-лити, якщо встигну-ти, але повторення його ви-ник-нення знов можли-ве, бо не усу-вається причина. Рак кра-ще попере-дити усунен-ням при-чини його виник-нення не менш як за 10-20 років. Рак ще виникає від побиття лю-ди-ни в живіт, причому, ра-ко--вих. утво-рень зразу з'явля-єть-ся багато, і людина вмирає на про-тязі трьох – шести місяців. Рак молочних залоз у жінок ви-никає від сколіозу і кіфозу. Цей стан хребта порушує живлення клітин грудей, то-му виникає мастопатія і рак. Уникнути цього можна тіль-ки після проходження мето-ду панацея. Через годину, без дотику до спини, зни-кають сколіоз, кіфоз, від-новиться жив-лен-ня клітин грудей. Пізніше зникне ос-теохондроз. У всіх дівча-ток у період росту, відбу-ваєть--ся дистрофія пра-во-го яєч-ника, у хлопчиків правої по-ло-ви-ни передміху-ро-вої за-лози, у всіх одного шлуно-чка серця. Після досягнення пов-но-ліття на місці дистро-фії поч-неть-ся атро-фія, запа-лення і вида--лення цих орга-нів. Є мето--дика понов-лення живлен-ня цих органів. Зни-кають проста-тит і аднексит, вони не ліку-ються.

Операції по видаленню органів і частин тіла – це розпис медицини в некомпетентності в попередженні і не-здібності ефективно ліку--ва-ти хворі органи і частини тіла людини.

Найкраще усувати капсу-лу в день народження, або до півроку дитини. Усувати капсулу можуть тільки ті лю-ди, які володіють методикою богині Панацеї.

Я прийшов в цей світ, щоб змінити його. Пропо-ную ско-рис-та---тися цією ме-тодикою. Вико--нується вона один раз у житті протягом години. Після чого не ви-ник-нуть або зни-кають на-завжди болі в спині, зник-нуть захво-рювання внутрі-шніх орга-нів, якщо не на-стали необоротні про-цеси, зникне гайморит, хропін--ня, причина грипу і ГРЗ, не буде карієсу і пародонто-зу, усуваєть-ся при-чи-на го-лов-ного болю і не виникне пух-ли-на в голові. До 32 ро-ків надається гарантія, а пі-сля шанс. Трива-лість життя не має значення, якщо тіло без-по-мічне і за ним потріб-ний догляд іншої особи. В Італії, Японіі це масове явище. Будьте розум-ними, не чекайте своїх захво-рю-вань,вони обов'яз-ково бу-дуть, або настане миттє-ва смерть, як це часто стається у чоловіків. Вони не хворіють, вони прос-то мруть. Демогра-фічний стан в Україні жахливий, чоло-ві-ків мало. Особли-во звер--таюся до бать-ків: попе-ре-дьте виник-нен-ня захво--рю-вань у ваших дітей, бо коли захворіють ваші діти, ваше серце буде розриватися на шматки. Пам'ятайте, є дві форми покарання: позбавлен-ня волі і вилучення грошей. При захворюванні це стається одночасно. Не буде ні свободи, ні грошей. Будьте гарантова-но здорові й живіть сотні літ в радості! Розкажіть про цей метод рідним, близьким і підлеглим, щоб не було на вашій совісті їх страждань і ранньої смерті.

Читайте сайт:rukas.at.uaтел.: 0501440365,Полтава. Академік Української академії наук Академік РНАН Григорій Іванович Рукас. Свідоцтво ПА N4978від 20.11.2001р. Патент 100273 від 10.08.2015р.


© 2007 - 2012, Народна правда
© 2007, УРА-Інтернет – дизайн і програмування

Передрук матеріалів дозволяється тільки за умови посилання на "Народну правду" та зазначення автора. Використання фотоматеріалів із розділу "Фото" – тільки за згодою автора.
"Народна правда" не несе відповідальності за зміст матеріалів, опублікованих авторами.

Технічна підтримка: techsupport@pravda.com.ua